Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Kontrole


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-SZ 265/2023 - Kontrola Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 2023-09-12 19:34:48
Wystąpienia pokontrolnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz odpowiedzi na zalecenia 2023-09-12 19:32:55
Wystąpienie pokontrolne Straży Gminnej w Rewalu 2023-02-15 11:47:02
PROTOKÓŁ Z KONTROLI Straży Gminiiej w Rewalu 2023-02-15 11:45:52
PROTOKÓŁ KONTROLI NR WIOS-SZ 184/2021 - Kontrola wykonywania zadań określonych w programach ochrony powietrza i ich aktualizacjach oraz planach działań krótkoterminowych. 2021-07-23 10:28:41
PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej zdalnie w Urzędzie Gminy w Rewal w dniach 14-16 czerwca 2021 roku. - Sposób realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2021-07-23 10:26:48
PROTOKÓŁ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINY REWAL ZA LATA 2017 - 2020, WYBRANYCH ZAGADNIEŃ ZA OKRES SPRZED 2017 r. ORAZ WYSTĘPUJĄCYCH W ROKU 2021. 2021-07-07 11:11:35
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NIK - Gospodarowanie nieruchomościami przez jednostki samorządu terytorialnego w miejscowościach turystycznych województwa zachodniopomorskiego 2021-01-19 13:21:09
Wystąpienie pokontrolne - Kontrola wydatków, dochodów i umów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rewalu 2021-01-12 08:13:25
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - kontrola w trybie zwykłym w Gminie Rewal. Czynności kontrolne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rewalu 2020-10-30 13:15:02
PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI - . Wymiana opraw oświetlenia wewnętrznego na hali sportowej w Niechorzu, gmina Rewal 2020-08-27 12:44:44
Projekt wystąpienia pokontrolnego w Urzędzie Gminy w Rewalu 2020-05-28 07:50:35
Projekt wystąpienia pokontrolnego w Radzie Gminy 2020-05-28 07:48:48
Protokół z kontroli kompleksowej Schroniska Młodzieżowego Fala w Pobierowie 2020-01-30 12:27:55
Wystąpienie pokontrolne Nr 10249 z dnia 07-12-2019 r. - przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym 2019-12-18 15:08:04
Protokół kontroli przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 2019-12-12 13:06:13
Protokół z kontroli wydatkowania środków finansowych na remonty mieszkań komunalnych i socjalnych, będących w zasobach Gminy Rewal w latch 2017-2018 przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Rewal 2017-2018 2019-11-07 11:44:21
Wystąpienie pokontrolne dotyczące "Sposobu przyjmowania i załatwiania skarg oraz wniosków na podstawie przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego 2019-06-04 15:11:33
Protokół kontroli Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu z działalności za rok 2018. 2019-04-09 09:07:05
Protokół z kontroli kompleksowej procesu inwestycyjnego związanego z zadaniem "Rozdział kanalizacji ogólnospławej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" w ramach projektu "Rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal" 2019-03-05 12:33:20
Kontrola dorażna gospodarki finansowej Gminy Rewal w zakresie przepływów finansowych i niefinansowych pomiędzy Gminą Rewal oraz Spółką Wodociągi Rewal w latach 2014-2018 (do 30 września) 2019-02-18 13:57:36
Zalecenia pokontrolne dotyczące oceny realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2018-12-17 14:45:22
Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rewalu w dniach 2-3 października 2018 r. - Wojewoda Zachodniopomorski 2018-11-08 15:24:17
Kontrola Kompleksowa Gospodarki Finansowej Gminy Rewal za lata 2013-2016 oraz wybranych zagadnień które wystąpiły przed rokiem 2013 bądź w roku 2017 2017-06-19 12:09:39
Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 2017-04-10 09:32:09
Prawidłowość realizacji umowy pożyczki - 29 grudnia 2016 r. 2017-04-07 09:44:06
Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 06.03.2017r. 2017-04-06 11:23:56
Przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - 15.09.2016r. 2016-09-29 13:48:10
Kontrola Komisji Rewizyjnej - Jednostka kontrolowana: Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu - 18.08.2016 2016-08-31 09:29:10
Wystąpienie pokontrolne Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczcecinie - 22-24 czerwiec 2016r. 2016-08-05 14:40:43
Kontrola jednostek organizacyjnych w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej 06.06.2016 2016-06-23 08:32:40
Kontrola doraźna Regionalnej Izby Obrachunkowej 2016-06-21 10:29:07
Kontrola jednostek organizacyjnych 2016-06-21 10:25:16
Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Wpływ operacji finansowych stosowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na ich sytuację finansową 2016-06-21 10:22:55
Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej Gminy Rewal w okresie od 01.01.2014 do 30.06.2015 2016-01-25 14:29:45
Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków, Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2015-10-23 08:59:52
Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków 2015-08-12 08:23:33
Kontrola kompleksowa przeprowadzona w dniach 8-9 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Rewalu, dotycząca sposobu realizacji zadań nałożonych na Gminę ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2015-07-23 10:27:54
Wystąpienie pokontrolne w sprawie kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu 2015-06-18 12:41:28
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Gminy w Rewalu w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek 2015-06-18 12:33:09
Prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. przekazywania danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz wydawania, odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży 2015-06-10 10:40:48
Nadzór nad inwestycjami w pasie nadbrzeżnym w Gminie Rewal 2015-04-22 11:22:28
Kontrola archiwum zakładowego 2014-11-18 12:06:54
Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami w tym z odpadami niebezpiecznymi. Sprawdzenie realizacji zadań własnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2014-09-17 08:23:33
Kontrola Wojewody Zachodniopomorskiego w zakresie Realizacji zadań zleconych w ramach rozdziału 75011 i w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji 75011 - Urzędy wojewódzkie - okres objęty kontrolą: 2013 rok. 2014-09-12 09:17:09
Kontrola dot. działań jednostki w zakresie nadzoru i kontroli przewoźników 2014-05-20 10:23:51
Regionalna Izba Obrachunkowa - Kontrola problemowa gospodarki finansowej Gminy Rewal w zakresie zadłużenia i przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 września 2013r. oraz kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Rewal za okres od 1 stycznia 2009r. do 30 września 2013r. 2014-03-07 11:35:48
Kontrola dot. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków - 7 października 2013r. 2014-03-06 10:55:18
Kontrola dot. sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków - 7 października 2013r. 2014-03-06 10:53:54
Kontrola Straży Gminnej w Rewalu 12-13 czerwca 2013r. - Wystąpienie pokontrolne 2014-03-06 10:47:40
Audyt nadzoru - ISO9001:2008 - 21.02.2012 2012-05-30 09:46:36
Kontrola archiwum zakładowego - 28 października 2011r. 2011-12-01 13:07:28
Kontrola sposobu realizacji zagadnień dotyczących organizacji, zabezpieczenia oraz działań gminnych elementów wydawania i dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem - 20 października 2011r. 2011-12-05 13:05:55
Kontrola doraźnej gospodarki finansowej Gminy Rewal - 28-29 września 2011r. 2011-12-05 13:08:40
Kontrola Straży Gminnej w Rewalu - 20-22 września 2011r. 2011-12-01 13:14:27
Kontrola weryfikująca stan realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie stosowania przepisu art. 231 i 237 § 1 Kpa oraz rejestracji wszystkich skarg i wniosków wpływających do organu wykonawczego Gminy - 27 lipca 2011r. 2011-12-05 13:20:57
Kontrola funkcjonowania kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010r. - 13 maja 2011r. 2011-12-05 13:33:02
Kontrola Urzędu Gminy Rewal i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pod kątem finansowego wykorzystania dotacji otrzymanych w 2010r. na realizację zadań wynikających z Rządowych Programów - 29 sierpnia - 2 września 2011r. 2011-12-05 13:12:04
Kontrola realizacji wniosków pokontrolnych, dot. gospodarki finansowej, sformułowanych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez NIK i inne jednostki kontrolne w l. 2003-2005, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji sniosków z kontroli NIK, dotyczących kosztów funkcjonowania administracji samorządowej - 25 maja 2007r. 2011-12-05 14:40:43
Kontrola dot. terminowości zwrotu przyznanych Gminie w 2006r. dotacji na zadania własne i zlecone oraz prawidłowości wykorzystania dotacji celowych przyznanych Gminie w 2006r. na zadania własne i zlecone - 20 lutego - 6 marca 2007r. 2011-12-05 13:38:54
Opinia RIO o prawidłowości załącznonej do budżetu prognozy kwoty długu publicznego, o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz wydatków i rozchodów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Rewal w 2007r. - 18 stycznia 2007r. 2011-12-05 14:41:48
Kontrola realizacji kontraktu wojewódzkiego pn. Modernizacja i adaptacja budynku szkolnego na potrzeby gimnazjum w ZSS w Rewalu w zakresie prawidłowości stosowania zamówień publicznych - 6 grudnia 2006r. 2011-12-05 13:43:17
Kontrola dot. ustalania i egzekwowania przez Gminę Rewal opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w latach 2004-2006 (I półrocze) - 4-29 grudnia 2006r. 2011-12-05 14:24:32

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Administrator BIP

Data wytworzenia:
01 lip 2003

Osoba dodająca informacje

Administrator BIP

Data publikacji:
01 lip 2003, godz. 10:33

Osoba aktualizująca informacje

Administrator BIP

Data aktualizacji:
01 lip 2003, godz. 10:33