502 STATUT GMINY REWAL - Wersja od: 5 listopada 2015 r. | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

STATUT GMINY REWAL - Wersja od: 5 listopada 2015 r.

Uchwalenie Statutu Gminy Rewal.

Zacho.2007.95.1673 z dnia 2007.09.07

Status: Akt obowiązujący

Wersja od: 5 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr XIII/70/07

Rady Gminy Rewal

z dnia 27 lipca 2007 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rewal.

(Zacho. z 2007 r. Nr 95, poz. 1673; zm.: Zacho. z 2009 r. Nr 10, poz. 388 i Nr 87, poz. 2345, z 2010 r. Nr 21, poz. 433 oraz z 2015 r. poz. 3169 i poz. 4014.)

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Gminy uchwala:

Statut Gminy Rewal

 

I.

 Postanowienia ogólne

§  1. Uchwała określa:

1)  ustrój Gminy Rewal;

2)  zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy;

3)  organizacje wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji rady Gminy;

4)  zasady działania klubów radnych rady Gminy;

5)  zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Gminy, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich.

§  2. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1)  Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rewal;

2)  Radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Rewal;

3)  Przewodniczącym - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Rewal;

4)  Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Rewal;

5)  Komisji - należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Rewal;

6)  Komisji Rewizyjnej - należy przez to rozumieć Komisje Rewizyjna Rady Gminy Rewal;

7)  Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rewal;

8)  Statucie - należy przez to rozumieć Statut Gminy Rewal.

 

II.

 Gmina

§  3. Gmina jest wspólnotą samorządową tworzoną przez osoby, które stale zamieszkują w jej granicach administracyjnych.

§  4.

1. Gmina obejmuje obszar o powierzchni 41 km2 w powiecie gryfickim, województwie zachodniopomorskim.

2. Granice gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik do Statutu.

3. W skład Gminy wchodzi 7 sołectw, obejmujących 7 miejscowości.

4.  1  Herbem Gminy jest na białym polu tarczy herbowej ściana kościoła w Trzęsaczu (w kolorze czerwonym) trzymana przez Gryfa (w kolorze czerwono- złotym). Pod spodem znajdują się morskie fale (w kolorze niebieskim).

5.  2  Wzór herbu stanowi załącznik do statutu.

6.  3  Herb Gminy jest znakiem prawnie chronionym. Rozpowszechnianie herbu Gminy w celach komercyjnych wymaga zgody Wójta na zasadach określonych w odrębnej uchwale.

§  5. Siedzibą organów Gminy jest miejscowość Rewal.

§  6. Gmina posiada osobowość prawną. Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własna odpowiedzialność.

 

III.

 ZADANIA GMINY

§  7. Gmina wykonuje także zadania nałożone przez ustawy oraz wynikające z zawartych z organami administracji rządowej porozumień, zadnia zlecone z zakresu administracji oraz zadania z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

§  8.

1. W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa i zawierać umowy.

2. Gmina może przystąpić do związku gmin i być członkiem stowarzyszenia w oparciu o przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

3. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

 

IV.

 ORGANY GMINY

 

A.

 RADA GMINY

§  9. Organem stanowiącym i kontrolnym Gminy jest Rada z wyjątkiem samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady i Wójta przed upływem kadencji, które rozstrzyga referendum.

§  10.  4  (skreślony).

§  11.  5  (skreślony).

Tryb pracy Rady

§  12.

1.  6  Rada Obraduje na sesjach otwartych zwołanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż na kwartał. Sesja może się składać z jednego lub kilku posiedzeń. Posiedzenie nie może trwać dłużej niż 8 godzin.

2.  7  Sesje odbywają się zgodnie z uchwalonym przez radę ramowym rocznym planem pracy.

3. Przewodniczący zobowiązany jest zwołać w terminie 7 dni - sesję Rady na wniosek:

1)  co najmniej 4 radnych;

2)  Wójta Gminy.

4. Sesję przygotowuje i zwołuje Przewodniczący, ustalając miejsce, dzień i godzinę otwarcia Sesji.

5. Zadania Przewodniczącego, w przypadku jego nieobecności wykonuje Wiceprzewodniczący Rady.

6. Przed każdą z sesji Przewodniczący w uzgodnieniu z Wójtem ustala listę osób zaproszonych na sesję.

§  13.

1. O terminie, miejscu i porządku obrad sesji powiadamia się radnych i sołtysów najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

2. Zawiadomienie o sesji poświęconej programom gospodarczym, uchwaleniu budżetu lub rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się najpóźniej na 14 dni przed sesją.

3.  8  Do zawiadomienia o sesji dołącza się porządek obrad, projekty uchwał, zawiadomienie o terminie posiedzeń komisji i inne niezbędne materiały w formie elektronicznej lub drukowanej.

§  14.  9  Informacje o terminie, miejscu i przedmiocie obrad podaje się do wiadomości publicznej.

Dostęp i korzystanie z dokumentów rady

§  15.

1. Sesje Rady oraz posiedzenia Komisji są jawne.

2. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

§  16.  10 

1. Każdemu przysługuje prawo wglądu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, zwanych dalej dokumentami oraz uzyskiwania lub sporządzania ich odpisów na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. Nr 782 z późn. zm.).

2. Jednostką organizacyjną Urzędu odpowiedzialną za udostępnianie dokumentów (w tym nagrań audiowizualnych z sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy) jest Biuro Rady. Nagrania audiowizualne udostępniane są za pośrednictwem strony internetowej www.bip.rewal.pl.

Przebieg sesji

§  17.

1. Rada obraduje w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady (quorum).

2.  11  W przypadku braku quorum w trakcie posiedzenia, Przewodniczący przerywa obrady i jeżeli nie może uzyskać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji. Uchwały podjęte do tego momentu zachowują moc. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady przed ich zakończeniem odnotowuje się w protokole.

§  18. Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi taka potrzeba Wiceprzewodniczący Rady.

§  19.

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego obrad formuły "otwieram sesję Rady".

2. Po otwarciu sesji przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio do przepisów § 17 ust. 2.

§  20.  12 

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia porządek obrad.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad może wystąpić radny, Wójt lub jego Zastępca, bezpośrednio po jego przedstawieniu.

3. Porządek obrad winien przewidywać w szczególności:

-   stwierdzenie quorum,

-   sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami,

-   interpelacje radnych,

-   wnioski sołtysów,

-   tematykę poszczególnych spraw,

-   głosy w dyskusji,

-   przeprowadzenie głosowania nad uchwałami.

§  21.

1. W porządku obrad na początku każdej sesji przewiduje się zgłaszanie interpelacji i wniosków.

2. Interpelację składa się co do istotnych spraw wspólnoty samorządowej, przy czym winna być sformułowana jasno i zwięźle.

3. Wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelację, najpóźniej na następnej sesji.

4.  13  Interpelacja może być złożona na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady w każdym czasie. Interpelacja i odpowiedź na nią są publikowane na stornach internetowych w ciągu 5 dni.

5. Na wniosek radnego Rada może włączyć sprawę rozpatrzenia odpowiedzi na jego interpelację do porządku obrad.

§  22.

1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad.

2. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń. Może udzielić głosu poza kolejnością, jeżeli konieczność zabrania głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy.

3. W dyskusji dopuszcza się także głosy sołtysów oraz zaproszonych gości.

4. Poza kolejnością - przewodniczący może udzielić głosu również w sprawie zgłoszenia wniosku formalnego dotyczącego w szczególności:

-   stwierdzenia quorum,

-   ograniczenia czasu wystąpień,

-   zamknięcia liczby mówców,

-   przerwania lub zamknięcia sesji,

-   odesłania projektu uchwały do Komisji bądź na następne obrady,

-   zmiany sposobu przeprowadzenia głosowania.

 Wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga się niezwłocznie po ich zgłoszeniu, zwykła większością głosów.

4. Publiczność biorąca udział w sesji może zabrać głos tylko w wolnych wnioskach.

§  23.

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zwłaszcza nad zwięzłością wypowiedzi, a także nad sposobem zachowania się mówców, stosując w uzasadnionych przypadkach przywołania mówcy "do porządku". Jeżeli wystąpienie narusza powagę sesji - może odebrać tej osobie głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali obrad tym osobom, które swoim zachowaniem bądź wystąpieniami zakłócają porządek obrad.

§  24. Rada może ustalić dopuszczalny czas wystąpień w danym punkcie porządku obrad.

§  25.

1. Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszelkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach - w głosowaniu jawnym lub tajnym.

2.  14  Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki głosując "za", "przeciw", "wstrzymuje się od głosowania". Wyniki głosownia jawnego podaje Przewodniczący. Nazwisko radnego niegłosującego odnotowuje się w protokole.

3. Głosowanie tajne stosuje się, jeżeli przepisy ustawy tak stanowią.

4. Głosowanie tajne przeprowadza i wyniki głosowania ogłasza co najmniej 3 osobowa Komisja Skrutacyjna wybrana z grona radnych. Karty i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokołu z obrad sesji.

5.  15  Głosowanie jawne imienne przeprowadza się następująco: Prowadzący sesję lub komisję odczytuje alfabetyczną listę nazwisk, po odczytaniu radny udziela jednej z niżej wymienionych odpowiedzi:

a)   jestem za,

b)   jestem przeciw,

c)   wstrzymuję się od głosu.

§  26. W trakcie rozpatrywania uchwał - w pierwszej kolejności Przewodniczący udziela głosu referentowi projektu uchwały, Wójtowi Gminy oraz przewodniczącym poszczególnych komisji.

Uchwały Rady

§  27. Z inicjatywą podjęcia uchwały może wystąpić:

1)  wójt;

2)  komisje;

3)  klub radnych;

4)  co najmniej 4 radnych.

§  28. Projekt uchwały powinien zawierać w szczególności:

a)   tytuł (przedmiot) uchwały,

b)    16   podstawę prawną i treść uchwały potwierdzone przez Radcę Prawnego lub Adwokata,

c)   regulacje sprawy będącej przedmiotem uchwały,

d)   określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

e)   termin wejścia w życie uchwały,

f)   uzasadnienie.

§  29.

1. Uchwały podpisuje Przewodniczący lub prowadzący obrady Wiceprzewodniczący Rady.

2. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał.

3. Wójt niezwłocznie zapoznaje się z treścią uchwał i rozstrzygnięciami podjętymi na sesji - oraz zapoznaje z nimi osoby, na które nałożone zostały określone zadania.

§  30.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy sesje wypowiadając formułę "zamykam sesję Rady Gminy".

2. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji Rada związana jest uchwałami podjętymi na tej sesji.

§  31.  17  Obsługę sesji i biura rady sprawują wyznaczeni przez Wójta pracownicy urzędu.

Protokół

§  32.  18 

1. Każda sesja i komisja rady jest rejestrowana poprzez zapis audiowizualny.

2. Do zapisu audiowizualnego sporządza się czasowy spis zdarzeń, zgodnie z porządkiem obrad.

§  33. W obradach Rady winni uczestniczyć wyznaczeni pracownicy Urzędu i kierownicy jednostek organizacyjnych z zastrzeżeniem zawartym w ustawach o jawności obrad.

 

B.

 KOMISJE RADY

§  34.

1. W celu sprawnego wykonywania zadań Rada powołuje stałe lub doraźne komisje oraz ich skład osobowy.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej 3 radnych.

3. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres działania komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

4. Postanowienie ust. 3 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady.

5. Przewodniczących komisji wybiera Rada.

6. Do zadań stałych komisji należy w szczególności:

1)  kontrola realizacji uchwał Rady;

2)  przygotowanie i opiniowanie projektów uchwał;

3)  opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych przez Radę i Wójta (z wyjątkiem Komisji Rewizyjnej).

§  35.  19  Ustala się maksymalną ilość Komisji Stałych 5 - łącznie z Komisją Rewizyjną.

§  36.

1. Komisje działają na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć co najmniej połowa ich składu.

2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał i zwoływane są przez Przewodniczącego Komisji minimum na 4 dni przed posiedzeniem.

3.  20  Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia oraz współpracować z komisjami rad sąsiadujących gmin i różnymi organizacjami społecznymi i zawodowymi;

1)   21  Przewodniczący komisji wspólnie ustalają porządek posiedzenia i podpisują zawiadomienia o jego zwołaniu, każdy dla swojej komisji oraz dodaje się pkt 4 o brzmieniu: uprawnienia wynikające z § 23 stosuje się odpowiednio;

2)  każda Komisja przeprowadza odrębne głosowanie dotyczące rozstrzygnięcia sprawy.

§  37.

1. Komisje podejmują swoje rozstrzygnięcia w formie opinii, wniosków, i projektów uchwał.

2. Projekty, opinie, rozstrzygnięcia i wnioski uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez przewodniczącego komisji, w celu pomocy w rozstrzyganiu rozpatrywanych spraw.

4. Obywatele uczestniczący w posiedzeniach komisji z własnej inicjatywy biorą udział w posiedzeniu w zakresie ustalonym przez przewodniczącego komisji.

Komisja Rewizyjna

§  38.

1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni w liczbie co najmniej 3 radnych.

2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą przedstawiciele klubów radnych. Wskazany kandydat jest wybierany na członka Komisji Rewizyjnej na podstawie uchwały Rady.

3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje prace Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje wyznaczony przez Radę Zastępca.

§  39.  22  Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i spółek. [§ 39 zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r. Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-3.4131.228.2015.SA z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Zacho.15.3170) stwierdził nieważność § 1 pkt 13 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) w zakresie zmiany § 39 we fragmencie "i spółek".]

§  40. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:

-   legalności,

-   gospodarności,

-   rzetelności,

-   celowości

 oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

§  41. Kontrola nie powinna trwać dłużej niż 30 dni. Jej przedłużenie może nastąpić na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej za zgodą Rady.

§  42.

1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).

2.  23  Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie, zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.

3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.

4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.

5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę.

§  43.

1. W związku z przeprowadzona kontrola członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo wglądu do dokumentów kontrolowanej jednostki oraz żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień.

2. Z przebiegu kontroli Komisja Rewizyjna sporządza protokół, który zawiera określenie przedmiotu i zakresu kontroli, dokonane ustalenia, nieprawidłowości, przyczyny ich powstania i wnioski.

3. Protokół z kontroli podpisują wszyscy członkowie Komisji biorący udział w kontroli oraz kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń i uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania.

4. O podjęciu czynności kontrolnych, jak również o wyniku przeprowadzonej kontroli, Komisja Rewizyjna powiadamia Radę oraz kierownika jednostki kontrolowanej.

§  44.

1. Do 31 stycznia każdego roku Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie plan kontroli z określeniem terminów ich przeprowadzenia.

2. Zatwierdzony przez Radę plan kontroli przedstawiany jest Wójtowi Gminy.

3. Przeprowadzenie kontroli nie wymienionej w planie, może odbywać się tylko na polecenie Rady.

4. Osoby wchodzące w skład zespołu kontrolującego winny legitymować się upoważnieniem podpisanym przez Przewodniczącego.

5.  24  (skreślony).

§  45.

1. Komisja Rewizyjna może posiłkować się w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych opiniami ekspertów, za zgodą Rady.

2. Stosowną umowę zawiera Wójt.

§  46.

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być wyłączony z postępowania kontrolnego w każdym czasie, na wniosek lub z urzędu, jeżeli zachodzą uzasadnione wątpliwości, co do jego bezstronności.

2. O wyłączeniu członka Komisji Rewizyjnej postanawia Przewodniczący Komisji, a o wyłączeniu Przewodniczącego Komisji, Rada. Postanowienie o wyłączeniu jest ostateczne.

 

C.

 KLUBY RADNYCH - RADNI

§  47.

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub radnych może być utworzony, przez co najmniej 4 radnych.

3. Kluby radnych działają w ramach Rady, na podstawie własnych regulaminów. Regulamin nie może być sprzeczny ze Statutem Gminy.

4. O powstaniu klubu jego członkowie niezwłocznie zawiadamiają Przewodniczącego Rady, który prowadzi rejestr klubów. W zawiadomieniu podaje się nazwę klubu, liczbę członków wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz określeniem poszczególnych funkcji.

§  48. Stanowiska klubu radnych oraz wnioski mogą być przedstawiane na sesji Rady przez jego przedstawiciela.

Radni

§  49.

1. Radni ponoszą przed radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie.

2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami w ustalonym przez siebie trybie.

3. Radni winni czynnie uczestniczyć w sesjach Rady, pracy organów i komisji, do których zostali wybrani.

4. Radny ma obowiązek być członkiem przynajmniej jednej komisji stałej.

5. Radny ma prawo zwracać się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady - odpowiedzi udzielają:

-   Przewodniczący,

-   Wójt lub wyznaczona przez niego osoba.

6. Radnego obowiązuje zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej.

§  50.

1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy Rada może powołać komisję lub zespół do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje Przewodniczącemu. Rada podejmuje uchwałę po uprzednim umożliwieniu radnemu złożenia wyjaśnień.

§  51.

1. Radny potwierdza swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

2.  25  Radny jest obowiązany poinformować o swojej nieobecności przed sesją Przewodniczącego Rady, a przed komisją Przewodniczącego Komisji.

3. Radni maja prawo domagać się wniesienia pod obrady sesji lub komisji spraw, które uważają za pilne lub społecznie uzasadnione.

§  52.

1. O wygaśnięciu mandatu radnego na skutek śmierci, prawomocnego wyroku sądu, zmiany miejsca zamieszkania i wykreślenia z rejestru wyborców - Biuro Ewidencji Ludności Urzędu Gminy - zawiadamia Radę w formie pisemnej załączając stosowny dokument.

2. Stwierdzenie wygaśnięcia mandatu następuje w formie uchwały Rady.

3. Zrzeczenie się mandatu przez radnego następuje w formie złożenia oświadczenia na sesji rady zgłoszonego do protokołu. Wygaśnięcie skutkuje z dniem złożenia oświadczenia.

Sesje wspólne

§  53.

1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi radami w celu rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wspólnych spraw.

2. Wspólną sesję organizuje przewodniczący rady zainteresowanej sprawą.

3. Zawiadomienia o sesji podpisują wspólnie przewodniczący rad.

4. Wspólna sesja prawomocna jest, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych każdej z rad.

5. Przebieg obrad uregulowany jest wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad. Jeżeli to nie nastąpi - stosuje się regulaminy (statuty) poszczególnych rad.

6. Koszty wspólnych sesji ponoszą równomiernie zainteresowane w sprawie rady, chyba, że radni uczestniczący w obradach wspólnej sesji postanowią inaczej.

 

D.

 WÓJT GMINY

§  54.

1) Stosunek pracy z Wójtem Gminy nawiązuje się z chwilą wręczenia przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze i złożenia przed Radą Gminy ślubowania;

2)  czynności związane z zakresu prawa pracy wobec Wójta z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady - a pozostałe Sekretarz Gminy;

3)  wynagrodzenie Wójta Gminy ustala Rada Gminy w drodze uchwały.

§  54a.  27  1) Wójt nawiązuje stosunek pracy w imieniu zakładu pracy - Urzędu Gminy, z:

a)   Zastępcą Wójta - na podstawie zarządzenia o powołaniu,

b)   Skarbnikiem Gminy - na podstawie uchwały Rady Gminy o powołaniu na stanowisko na swój wniosek,

c)   Sekretarzem Gminy i pozostałymi pracownikami - na podstawie umowy o pracę.

§  55.

1. Zastępca Wójta wykonuje zadania powierzone mu przez Wójta zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.

2. Zastępca Wójta sprawuje funkcje Wójta w razie jego nieobecności lub niemożliwości pełnienia przez niego obowiązków.

§  56. Sekretarz Gminy:

1)  zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje jego pracę;

2)  organizuje współpracę z sołtysami;

3)  nadzoruje rzetelne i terminowe załatwianie spraw obywateli;

4)  zapewnia prawidłowy sposób publikacji prawa miejscowego;

5)  przyjmuje ustane oświadczenia woli spadkodawców;

6)  pełni role rzecznika prasowego Urzędu Gminy;

7)  współpracuje z Przewodniczącym Rady w sprawie przygotowania materiałów i projektów uchwał ustalonych przez Wójta i Radę na posiedzenia sesji.

 

IV.

 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE ORAZ JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY

§  57.  28  Dla realizacji zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, w tym przedsiębiorstwa, zakłady i spółki z kapitałem gminnym.

§  58.  29  (skreślony).

§  59.

1. Gminne jednostki organizacyjne tworzone są, a ich statuty uchwalane, przez Radę.

2. Uchwała Rady określa między innymi nazwę, zakres działania i siedzibę gminnej jednostki organizacyjnej.

3.  30  Zatrudnianie kierowników tych jednostek poprzedzone naborem oraz zwalnianie należy do Wójta Gminy.

§  60.

1. W Gminie tworzy się jednostki pomocnicze - sołectwa.

2. O utworzeniu, połączeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej rozstrzyga Rada po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy - w formie zgłoszeń, opinii, uwag, do projektu uchwały wyłożonej do wglądu na 14 dni albo na zebraniu wiejskim.

§  61. Granice sołectwa oznaczone są na mapie Gminy - stanowiącej załącznik do Statutu.

§  62. Rada może odrębną uchwała przekazać sołectwu część mienia należącego do Gminy.

§  63. Wszystkie przysługujące prawa własności, użytkowania lub inne prawa rzeczowe i majątkowe, przysługujące dotychczas mieszkańcom sołectwa, pozostają nienaruszone.

§  64.

1. Zadania i potrzeby jednostek pomocniczych pod względem finansowym i rzeczowym realizowane są w ramach budżetu Gminy.

2. Organy jednostek pomocniczych składają propozycje i potrzeby zgodnie z obowiązująca procedurą uchwalenia budżetu Gminy. Przysługuje im prawo składania wniosków w innych sprawach.

3. Jednostki pomocnicze opiniują podania w sprawach dotyczących swoich sołectw.

§  65. Jednostki pomocnicze działają w oparciu o statuty i podlegają nadzorowi organów Gminy.

§  66. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w posiedzeniach sesji Rady, a także w posiedzeniu komisji, za które otrzymuje dietę wg ustaleń zawartych w odrębnej uchwale.

 

V.

 GOSPODARKA FINANSOWA GMINY I MIENIE KOMUNALNE

§  67.

1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu Gminy.

2. Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Mieszkańcy Gminy maja prawo zapoznać się z założeniami projektu budżetu gminnego, kierunkami polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystania środków budżetowych.

§  68.

1. Gminie przysługuje prawo własności i inne prawa majątkowe. Prawa te stanowią mienie komunalne.

2. Mienie komunalne podlega ochronie, a jego wykorzystanie następuje zgodnie z przeznaczeniem.

3. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych komunalnych osób prawnych, a te nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Gminy.

 

VI.

 POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE KOŃCOWE

§  69. O ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej, sposobem zwyczajowo przyjętym publikowania przepisów gminnych jest ogłoszenie przez rozplakatowanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i poszczególnych sołectwach, w prasie lokalnej i na stronach internetowych gminy.

§  70. Wydane dotychczas regulaminy (statuty) regulujące organizację jednostek organizacyjnych Gminy zachowują swoja moc, o ile nie są sprzeczne z ustawami i niniejszym Statutem.

§  71.  31  W sprawach nie unormowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.

§  72. Zmiany w Statucie dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§  73. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§  74. Tracą moc:

1)  uchwała Nr III/23/02 Rady Gminy Rewal z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Rewal;

2)  uchwała Nr VI/60/03 Rady Gminy Rewal z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr III/23/02 Rady Gminy z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Rewal.

§  75. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WYKAZ SOŁECTW GMINY REWAL

 1) Pobierowo;

2) Pustkowo;

3) Trzęsacz;

4) Rewal;

5) Śliwin;

6) Niechorze;

7) Pogorzelica.

 

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 MAPA GMINY REWAL

grafika

1 § 4 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XVIII/82/15 z dnia 14 września 2015 r. (Zacho.15.4014) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 listopada 2015 r.

2 § 4 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XVIII/82/15 z dnia 14 września 2015 r. (Zacho.15.4014) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 listopada 2015 r.

3 § 4 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 1 uchwały nr XVIII/82/15 z dnia 14 września 2015 r. (Zacho.15.4014) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 listopada 2015 r.

4 § 10 skreślony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

5 § 11 skreślony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

6 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

7 § 12 ust. 2:- zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr LIV/384/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (Zacho.10.21.433) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 kwietnia 2010 r.- zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

8 § 13 ust. 3:- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr LIV/384/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (Zacho.10.21.433) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 kwietnia 2010 r.- zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XVIII/82/15 z dnia 14 września 2015 r. (Zacho.15.4014) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 listopada 2015 r.

9 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

10 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr XVIII/82/15 z dnia 14 września 2015 r. (Zacho.15.4014) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 listopada 2015 r.

11 § 17 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

12 § 20 zmieniony przez § 1 pkt 4 uchwały nr XVIII/82/15 z dnia 14 września 2015 r. (Zacho.15.4014) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 listopada 2015 r.

13 § 21 ust. 4:- zmieniony przez § 1 pkt 3 uchwały nr LIV/384/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (Zacho.10.21.433) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 kwietnia 2010 r.- zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

14 § 25 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

15 § 25 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr LIV/384/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (Zacho.10.21.433) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 kwietnia 2010 r.

16 § 28 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 10 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

17 § 31 zmieniony przez § 1 pkt 11 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

18 § 32 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr XVIII/82/15 z dnia 14 września 2015 r. (Zacho.15.4014) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 listopada 2015 r.

19 § 35 zmieniony przez § 1 pkt 12 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

20 § 36 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr XXXV/251/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. (Zacho.09.10.388) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 15 kwietnia 2009 r.

21 § 36 ust. 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr LIV/384/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (Zacho.10.21.433) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 kwietnia 2010 r.

22 § 39 zmieniony przez § 1 pkt 13 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.    Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK-3.4131.228.2015.SA z dnia 6 sierpnia 2015 r. (Zacho.15.3170) stwierdził nieważność § 1 pkt 13 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) w zakresie zmiany § 39 we fragmencie "i spółek".

23 § 42 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 14 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

24 § 44 ust. 5 skreślony przez § 1 pkt 7 uchwały nr LIV/384/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (Zacho.10.21.433) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 kwietnia 2010 r.

25 § 51 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 15 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.

26 § 54 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr XLIX/349/09 z dnia 22 października 2009 r. (Zacho.09.87.2345) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 grudnia 2009 r.

27 § 54a dodany przez § 1 pkt 2 uchwały nr XLIX/349/09 z dnia 22 października 2009 r. (Zacho.09.87.2345) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 24 grudnia 2009 r.

28 § 57 zmieniony przez § 1 pkt 8 uchwały nr LIV/384/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (Zacho.10.21.433) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 kwietnia 2010 r.

29 § 58 skreślony przez § 1 pkt 6 uchwały nr XVIII/82/15 z dnia 14 września 2015 r. (Zacho.15.4014) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 listopada 2015 r.

30 § 59 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 9 uchwały nr LIV/384/10 z dnia 29 stycznia 2010 r. (Zacho.10.21.433) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 kwietnia 2010 r.

31 § 71 zmieniony przez § 1 pkt 16 uchwały nr XV/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r. (Zacho.15.3169) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 sierpnia 2015 r.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik nr 2.pdf (PDF, 18.30Kb) 2016-01-15 11:24:13 943
Rozstrzygnięcie nadzorcze w zakresie wyrazów - i spółek.pdf (PDF, 302.39Kb) 2016-01-15 11:24:13 1031

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariusz Owczarek

Data wytworzenia:
15 sty 2016

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
15 sty 2016, godz. 11:24

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
13 gru 2018, godz. 13:04