Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

01.12.2023 R. - I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOONYCH NA TERENIE GMINY REWAL (Pogorzelica, dz. 191/2, 191/4)

Sprzedaż Nieruchomość niezabudowana

Przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna


Cena wywoławcza

500 000,00 PLN
cena za metr 404,20 zł

Wadium

80 000,00 PLN
  • Powierzchnia: 1237 m2
  • Obręb: Pogorzelica
  • Numer działki: 191/4
  • Księga wieczysta: SZ1G/00019565/5
  • Tryb przetargu: Przetarg ustny nieograniczony

Opis nieruchomości

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow.

(m2)

Opis i przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

Netto (PLN)

Wadium

(PLN)

2.

Pogorzelica

ul. Sokoła

SZ1G/00019565/5

191/4

1237

Nieruchomość niezabudowana.  Zgodnie z pzp nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny usług turystycznych.

Sprzedaż obciążona 23% podatkiem Vat.

500 000

80 000


Położenie nieruchomości


Ogłoszenie przetargu

        WÓJT   GMINY   REWAL

 

zgodnie z  art. 38, art. 40 ust.1, pkt. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344, 1113, 1463)

 

      1. I PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY
  1. SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI  POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY REWAL  

 

Lp.

Położenie

Nr działki

Pow.

(m2)

Opis i przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego

Termin zagospodar.

Nieruchom.

Cena wywoławcza

Netto (PLN)

Wadium

(PLN)

1.

Pogorzelica

ul. Sokoła

SZ1G/00019565/5

191/2

1235

Nieruchomość niezabudowana.  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystycznych. Do ceny netto zostanie doliczony 23% podatek Vat.

Księga wieczysta nieruchomości wolna od obciążeń.

Od dnia podpisania umowy sprzedaży

650 000

100 000

2.

Pogorzelica

ul. Sokoła

SZ1G/00019565/5

191/4

1237

Nieruchomość niezabudowana.  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość przeznaczona pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług turystycznych. Do ceny netto zostanie doliczony 23% podatek Vat.  

Księga wieczysta nieruchomości wolna od obciążeń.

Od dnia podpisania umowy sprzedaży

500 000

80 000

 

PRZETARG odbędzie się 01 grudnia 2023 roku  

 

o godz. 1000 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  w Rewalu przy ulicy Mickiewicza 19.

 

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić  do 27 listopada 2023 r. na konto Urzędu Gminy Rewal : Bank Spółdzielczy Gryfice o/Rewal 14 9376 0001 0010 5242 2002 0009.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. W przypadku osób fizycznych (w tym prowadzących działalność gospodarczą) a pozostających w związku małżeńskim nieposiadających rozdzielności majątkowej, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem małżonka uprawniającym do udziału w przetargu;

W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji – do czynności przetargowych konieczny jest aktualny odpis z rejestru (potwierdzony przez reprezentanta podmiotu w dniu przetargu) albo pobrany samodzielnie wydruk komputerowy (w formie papierowej) aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do KRS, względnie wraz z uchwałami odpowiednich organów osoby prawnej podjętymi w trybie określonym przepisami kodeksu spółek handlowych, właściwych pełnomocnictw, dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób reprezentujących podmiot.

 

 

 

 

Działki w gminie Rewal                        Działki w gminie Rewal                               Działki w gminie Rewal                            Działki w gminie Rewal

 

Przed przetargiem należy okazać dowód wpłaty wadium w pok. 107 mieszczącym się na I piętrze budynku Urzędu Gminy w Rewalu przy ul. Mickiewicza 19.  Integralną częścią ogłoszenia jest załącznik Nr 1, w którym zebrano informacje dotyczące zbywanych nieruchomości.

 

Podpisanie aktu notarialnego nastąpi najpóźniej do dnia 20 grudnia 2023 r.  Osoba ustalona kandydatem na nabywcę winna wpłacić  całość zaproponowanej kwoty za nabywaną nieruchomość przed podpisaniem aktu notarialnego.

Kandydat na nabywcę ponosi również koszty sporządzenia aktu notarialnego. Niestawienie się kandydata na nabywcę         w terminie najpóźniej do dnia 20 grudnia 2023 r. w celu podpisania aktu notarialnego spowoduje odstąpienie od umowy i utratę wadium. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przesunięcia terminu zawarcia umowy.

 

       Informacje udzielane są w Urzędzie Gminy  Rewal, pok.107 i 108, tel., (91) 38 49 21, (091) 38 49 019, e-mail:

       przetargi@rewal.pl.

 

Ogłoszenie o przetargu zostało podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  w Rewalu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej https://bip.rewal.pl/artykul/przetargi-2023, https://bip.rewal.pl/nieruchomosci .

 

 


Linki do aktów prawa lokalnego


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Justyna Ryczko

Data wytworzenia:
28 wrz 2023

Osoba dodająca informacje

Justyna Ryczko

Data publikacji:
28 wrz 2023, godz. 16:15

Osoba aktualizująca informacje

Justyna Ryczko

Data aktualizacji:
28 wrz 2023, godz. 16:19