Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Obwieszczenie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji znak: POŚ.6220.4.2017.KM z 29 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ”Budowa Hotelu Gołębiewski w Pobierowie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz obiektami towarzyszącymi, dz. Nr 931, 1088 obręb 0001, m. Pobierowo”

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  uchylającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach gody na realizację przedsięwzięcia

 

                  Stosownie do art. 10 § 1,  art. 49 § 1 i 2, art. 61 § 4 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:  Dz. U. z  2024 poz.572) zwaną dalej k.p.a., w związku z art. art. 33 ust. 1 i 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) zwaną dalej ustawą ooś, oraz w związku z wnioskiem złożonym przez pełnomocnika Pana Pawła Molendę działającego w imieniu inwestora -  Gołębiewski Holding sp. z o.o. z siedzibą w Ciemnem przy ul. Wołomińskiej 125, 05-250 Radzymin, który wpłynął do organu 12 kwietnia  2024 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pt. „Hotel Gołębiewski w Pobierowie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz obiektami towarzyszącymi”

WÓJT GMINY REWAL

zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji znak: POŚ.6220.4.2017.KM  z 29 sierpnia 2017 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: ”Budowa Hotelu Gołębiewski w Pobierowie wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej oraz obiektami towarzyszącymi, dz. Nr 931, 1088 obręb 0001, m. Pobierowo”.

W myśl art. 155 k.p.a.: „Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony". Mając na względzie treść tego artykułu wzywa się strony do zajęcia stanowiska w przedmiocie zgody na uchylenie wyżej wskazanej decyzji w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, na piśmie do Referatu Ochrony Środowiska (Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72 – 344 Rewal). Brak przedłożenia stanowiska w przedmiotowej sprawie w powyższym terminie potraktowany zostanie jako wyrażenie zgody na uchylenie decyzji.

W obrocie prawnym nie mogą funkcjonować dwie decyzje dotyczące tej samej sprawy. Zgodnie z powagą rzeczy osądzonej (res iudicata), decyzja wydana w sprawie już rozstrzygniętej w drodze ostatecznej decyzji administracyjnej powinna być uchylona na podstawie art. 155 k.p.a. lub unieważniona na podstawie art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 k.p.a. W związku  z powyższym niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rewal a także wywieszone na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Rewal przy ul. Mickiewicza 19 w Rewalu.  Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Rewalu,  ul. Mickiewicza 19, 72 – 344 Rewal,  pok. 2,  w godzinach pracy Urzędu. Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1[1]. Przez obszar ten rozumie się:

 1. przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
 2. działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
 3. działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Nieuregulowany lub nieujawniony stan prawny nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, nie stanowi przeszkody do wszczęcia i prowadzenia postępowania oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 k.p.a.

Przez nieuregulowany stan prawny należy rozumieć sytuację, w której:

 1. dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie żyje i nie przeprowadzono postępowania spadkowego lub nie zostało ono zakończone;
 2. nieruchomość, dla której ze względu na brak księgi wieczystej, zbioru dokumentów albo innych dokumentów nie można ustalić osób, którym przysługują do niej prawa rzeczowe.

Przez nieujawniony stan prawny należy rozumieć sytuację, w której rejestry lub ewidencje właściwe dla ustalenia osób, o których mowa w ust. 3a, nie zawierają danych umożliwiających ich ustalenie, w szczególności danych osobowych, w tym adresu, właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Ponadto zgodnie z art. 28 k.p.a.: „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

WÓJT GMINY REWAL

 

KONSTANTY TOMASZ OŚWIĘCIMSKI

 

POUCZENIE

 1. Postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Organ administracji publicznej przekazuje informacje, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przy pierwszej czynności skierowanej do strony, chyba że strona posiada te informacje, a ich zakres lub treść nie uległy zmianie (art. 61 § 1, § 4, § 5 k.p.a.).
 2. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań (art. 10 § 1 k.p.a.).
 3. Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić  w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 49 § 1 i 2 k.p.a.).
 4. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania. Czynności te dokonywane są w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony (art. 73 § 1 - 1a,  § 2 k.p.a.).
 5. Decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony (art. 155 k.p.a.).
 6. Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagających udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji, bez zbędnej zwłoki, podaje do publicznej wiadomości informacje o:
   1. przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
   2. wszczęciu postępowania;
   3. przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
   4. organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;
   5. możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
   6. możliwości składania uwag i wniosków;
   7. sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania;
   8. organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;
   9. terminie i miejscu rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w art. 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona;
   10. postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone.

Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ust. 1 pkt 5, należą wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami orz wymagane przez przepisy: postanowienia organu właściwego do wydania decyzji oraz  stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków (art. 33 ust.1 ooś).

 1. Informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, podaje do publicznej wiadomości na swojej stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej:
   1. organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia okoliczności uzasadniających podanie tych informacji do publicznej wiadomości;
   2. organ gminy właściwej miejscowo ze względu na przedmiot postępowania w sprawie decyzji                                             o środowiskowych uwarunkowaniach, najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu doręczenia wystąpienia o podanie informacji do publicznej wiadomości skierowanego przez organ właściwy do wydania tej decyzji.

 Organy, o których mowa w ust. 1, udostępniają informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, na swoich stronach podmiotowych w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres nie krótszy niż jeden rok. Organ gminy właściwej miejscowo ze względu na przedmiot postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   1. podaje informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości najpóźniej do końca dnia roboczego następującego po dniu doręczenia wystąpienia                  o podanie informacji do publicznej wiadomości skierowanego przez organ właściwy do wydania tej decyzji;
   2. udostępnia informacje w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości przez okres 30 kolejnych dni                  od dnia pierwszego podania informacji zgodnie z pkt 1.

W przypadku przerwy w udostępnianiu informacji, o których mowa w art. 33 ust. 1, w sposób określony w ust. 3 pkt 2, bieg terminu, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, nie ulega przerwaniu, o ile informacje, o których mowa w art. 33 ust. 1, pozostają udostępnione przez co najmniej jeden z organów, o których mowa w ust. 1, na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 33a ooś).

 1. Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, do zawiadomienia stron innych niż podmiot planujący podjęcie realizacji przedsięwzięcia stosuje się przepisy art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że zawiadomienie to następuje w formie publicznego obwieszczenia w siedzibie organu właściwego w sprawie oraz przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego organu. (art. 74 ust. 3 ooś).
 

[1] Art. 81 ust. 1. Jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika brak możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariancie proponowanym przez wnioskodawcę, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, za zgodą wnioskodawcy, wskazuje w decyzji, spośród wariantów, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, wariant dopuszczony do realizacji. W przypadku braku możliwości realizacji przedsięwzięcia w wariantach, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5, oraz w przypadku braku zgody wnioskodawcy na wskazanie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wariantu dopuszczonego do realizacji, organ odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
obwieszczenie o wszczęciu postęowania dś (PDF, 2.86Mb) 2024-06-11 14:36:17 7
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Karolina Myroniuk

Data wytworzenia:
10 cze 2024

Osoba dodająca informacje

Karolina Myroniuk

Data publikacji:
11 cze 2024, godz. 14:36

Osoba aktualizująca informacje

Karolina Myroniuk

Data aktualizacji:
11 cze 2024, godz. 14:36