Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 108/2023 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 listopada 2023r. w sprawie opracowania na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal

Zarządzenie nr 108/2023

Wójta Gminy Rewal

z dnia 16 listopada 2023r.

 

w sprawie opracowania na rok 2024 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Rewal

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 70a ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. -Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 984 z późn. zm.) oraz § 5 i § 6 rozporządzenia MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. w sprawie  dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe ( Dz. U z 2023r. poz.2054) w porozumieniu z dyrektorami szkół oraz po zaopiniowaniu przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli, zarządzam co następuje:

 

 § 1.Ustala się następujący plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli:

Lp.

Formy doskonalenia zawodowego

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Rewalu

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Niechorzu

1.

Udział nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

         7 294 zł

      7 100 zł

2.

Wspomaganie szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

        6 100 zł

     7 000 zł

                                              

                                                       RAZEM:

 

      13 394 zł

 

    14 100 zł

 

       § 2.1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenia zawodowe nauczycieli:

  1. dla nauczycieli studiujących lub odbywających kursy kwalifikacyjne – do 2 500 zł;
  2. dla nauczycieli doskonalących się na warsztatach, seminariach, konferencjach –

 do 500 zł;

  1. szkolenia Rad Pedagogicznych – do 2 000 zł.

2.  Dofinansowanie, o którym mowa w ust.1, dotyczy w pierwszej kolejności następujących specjalności:

1) podstawy prawne oceniania szkolnego

2) współpraca nauczycieli w edukacji włączającej

3) nauczanie chemii

4) język polski w szkole

5) sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela

6) ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

7) rozpoznawanie i praca z uczniem o obniżonym nastrojem i depresją

8) dobrostan nauczyciela i ucznia

9) język polski jako język obcy

10) rozwój kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

11) innowacje z planem daltońskim

12) edukacja i wspomaganie osób z autyzmem, zespołem Aspergera

 

      § 3. Prawo do dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego mają nauczyciele zatrudnieni w szkołach/zespole, w tym zajmujący stanowiska kierownicze.

 

      § 4. W przypadku gdy nauczyciel zatrudniony jest w dwóch szkołach prowadzonych przez Gminę Rewal, dofinansowanie do tej samej formy doskonalenia przysługuje tylko w jednej szkole (szkole, która jest głównym miejscem zatrudnienia).

 

      § 5. Decyzje w sprawie dofinansowania formy doskonalenia nauczycieli podejmuje  dyrektor, a w przypadku dyrektora Wójt.

 

      § 6. Wykonanie zarządzenie powierza się dyrektorom szkół prowadzonych przez Gminę Rewal.

 

      § 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                Wójt Gminy Rewal

                                                                                      Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

 

 

 

Sporządziła: Główny specjalista ds. oświaty -Bożena Górska

Zatwierdziła: Sekretarz gminy – Wioletta Brzezińska

Akceptacja pod względem prawnym:

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bożena Górska

Data wytworzenia:
16 lis 2023

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
16 lis 2023, godz. 13:43

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
16 lis 2023, godz. 13:43