Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Rewal z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian w w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal

Zarządzenie Nr  17/2017

Wójta Gminy Rewal

z dnia 28 lutego  2017r.

w sprawie zmian w  Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal.

               Na podstawie art. 33 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016r, poz. 446 z późn. zm. ) – zarządzam, co następuje:

§ 1

W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal,  wprowadzam następujące zmiany:

 1.  w § 10ust. 1, pkt. 11, litera a otrzymuje brzmienie:

„ ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz ochrony przeciwpożarowej – sygnatura – OC ”

 

 1. w § 25 ust. 1 dopisuje się pkt. 15 w brzmieniu:

 

„Prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień”

 

 1. w § 25 ust. 6 dopisuje się pkt. 11 w brzmieniu:

 

„ Nadzór formalny nad spółkami Gminy Rewal w ramach nadzoru właścicielskiego”

 

 1. w § 26 pkt. 37 otrzymuje nowe brzmienie:

 

„Nadzór ekonomiczno-finansowy nad spółkami Gminy Rewal w ramach nadzoru właścicielskiego”

 

 1. w § 28 dopisuje się pkt. 45 w  brzmieniu:

 

„Nadzór merytoryczny i współpraca referatu ze spółką  Nadmorska Kolej Wąskotorowa w ramach nadzoru właścicielskiego.”

 

 1. w § 29 ust. 1 dopisuje się pkt. 20, 21, i 22 w brzmieniu:

 

„ 20) Nadzór nad utrzymywaniem w estetycznym stanie miejsc pamięci narodowej,

  21) Organizacja, planowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie cmentarzy,

  22) Nadzór merytoryczny i współpraca referatu ze spółką  Wodociągi Rewal w ramach nadzoru właścicielskiego.”

 1. w § 29 ust. 2 dopisuje się pkt. 24 w brzmieniu:

 

„ Nadzór nad stanem drzew i krzewów w pasach drogowych.”

 

 1. w § 29 ust. 4 skreśla się pkt. 24, 25 i 26

 

 1. § 33 otrzymuje brzmienie:

„ust. 1.  Do zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy:
1) wykonywanie zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej Kraju, wojewody i starosty,
2) organizowanie obrony cywilnej, kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, a także przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym,
3) przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,          w tym administrowanie rezerwami osobowymi,
4) współdziałanie przy czynnościach związanych z poborem,
5) wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony,
6) organizowanie doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, oraz do odbycia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
7) nakładanie obowiązków w ramach świadczeń rzeczowych i osobistych,
8) współdziałanie z organami wojskowymi,
9) wykonywanie wytycznych i zarządzeń wojewody i starosty dotyczących zadań wojskowych,             w tym :
a) opracowanie planu obrony cywilnej gminy,
b) opracowywanie regulaminu na okres wojny,
c) opracowywanie regulaminu stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
d) ustalanie zadań szczegółowych dla urzędu na wypadek wojny,
e) opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
f) opracowywanie planu akcji kurierskiej,
g) przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń dla jednostek wojskowych,
h) planowanie i organizacja szkolenia,
i) wyposażenie formacji obrony cywilnej i zespołu reagowania kryzysowego w sprzęt.
10) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

11) realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego,

12) opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,

13) opracowanie regulaminu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa                      i wojny,

14) przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,

15) realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej.

16) prowadzenie ewidencji, zabezpieczanie, udostępnianie, gromadzenie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
17) bezpośredni nadzór i kontrola nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne        w urzędzie.

ust. 2.  Do zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy:

1) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń podległych jednostek OSP,
2) organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP,
3) dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w OSP,
4) nadzór nad:

 • wykorzystaniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów użytkowanych przez jednostki OSP,
 • utrzymaniem w stałej i pełnej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego w OSP,
 • właściwym, zgodnym z obowiązującymi przepisami, użytkowaniem i eksploatacją pojazdów samochodowych, motopomp i innego sprzętu pożarniczego,
 • bieżącym prowadzeniem przez kierowców -dokumentacji technicznej użytkowanego sprzętu silnikowego i samochodów pożarniczych,
 • wykonywaniem obowiązków kierowców ,
 • ewidencjonowaniem mienia gminy będącego w użytkowaniu jednostek OSP oraz przeprowadzaniem jego inwentaryzacji,

5) opiniowanie zasadności zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych jednostek.
6) stała bieżąca współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Zarządem Powiatowym i Gminnym ZOSP RP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p-poż. na terenie gminy,
7) realizacja ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,
8) współpraca z komendantem powiatowym PSP w zakresie realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
9) inicjowanie prac i działań organów gminy w zakresie zaopatrzenia obszaru gminy w wodę do celów gaśniczych,


10) realizacja zadań w zakresie zapewnienia ochrony p-poż i innych miejscowych zagrożeń terenu, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
11) przeprowadzanie w imieniu gminy przeglądów ochrony p-poż.
12) udział w projektowaniu budżetu gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej dot. funkcjonowania jednostek OSP,
13) udział w inspekcjach gotowości operacyjno-bojowej jednostek OSP, prowadzonych przez organy inspekcyjne PSP,
14) aktywny udział w walnych zebraniach OSP, przedstawianie na tych zebraniach ocen dot. działań ratowniczych,
15) współpraca z naczelnikami jednostek OSP funkcjonujących na obszarze gminy w zakresie doskonalenia ratowniczego,

16) tworzenie systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych oraz informowania ludności,
17) prowadzenie na obszarze gminy działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej,

18) udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie czynności w zakresie przeciwpożarowej                i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy Rewal zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.”

§ 2

Zmienia się załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego stanowiący strukturę stanowisk, zgodnie   z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zmienia się załącznik Nr 2 do Regulaminu stanowiący strukturę organizacyjną Urzędu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

 1. Regulamin organizacyjny wraz ze zmianami jest dostępny na stronie intranetu w folderze Akty prawne – regulamin organizacyjny.
 2. Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                      Robert Skraburski


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
Załącznik nr 1 do regulaminu.docx (DOCX, 31.08Kb) 2017-03-01 14:59:21 366
Załącznik nr 2 do regulaminu.docx (DOCX, 154.58Kb) 2017-03-01 14:59:21 352
Zarzadzenie Nr 17-2017.pdf (PDF, 1.18Mb) 2017-03-01 15:16:11 668
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Iwona Sielska

Data wytworzenia:
01 mar 2017

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
01 mar 2017, godz. 14:50

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Owczarek

Data aktualizacji:
01 mar 2017, godz. 15:16