11404 Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 07.07.2022 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 r. „ | BIP - Urząd Gminy Rewal
Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 07.07.2022 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 r. „

Zarządzenie nr 72/2022

Wójta Gminy Rewal

z dnia 29 lipca 2022 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów z dnia 07.07.2022 r. na realizację zadań
z zakresu zdrowia publicznego w ramach „
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 r.

 

 

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (tj. Dz.U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.) art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Rewal Nr 62 / 2022 z dnia 07.07.2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii oraz Innych Uzależnień na 2022 r.”

 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zgodnie z ogłoszeniem o otwartych konkursach ofert: Zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Rewal z dnia 07.07.2022 r. termin składania ofert na realizację projektów upłynął w dniu 28.07.2022 r. W tym  terminie  wpłynęła 1 oferta, która spełniła kryteria oceny formalnej i została dopuszczona do konkursu, a następnie została oceniona.        

§ 2. W wyniku rozstrzygnięcia konkursów, powierza się wykonanie zadań następującym podmiotom:

  1. Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w zakresie piłki nożnej chłopców (dzieci i grupy młodzieżowe) – LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal, wsparcie realizacji zadania w kwocie 36 000,00 zł
  2. Prowadzenie szkoleń, udział w rozgrywkach, organizacja zawodów i turniejów, w tym także zajęć ogólnodostępnych dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy Rewal w zakresie piłki nożnej seniorów - LKS Wybrzeże Rewalskie Rewal, wsparcie realizacji zadania w kwocie 84 000,00 zł

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu:

- w Biuletynie Informacji Publicznej

                                - na stronie internetowej Gminy Rewal www.rewal.pl

       - na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

 

                                                                                                                                  Wójt Gminy

 

                                                                                                              Konstanty Tomasz Oświęcimski

 

 

 

Sporządziła:

Magdalena Czaplińska

Pełnomocnik Wójta ds. profilaktyki i uzależnień

 

Zatwierdziła:

Wioletta Brzezińska

Sekretarz Gminy

Rozdzielnik:

  1. Oryginał: Referat Organizacyjno-Administracyjny Urzędu.
  2. Kopia użytkowa: www.bip.rewal.pl, intranet

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Magdalena Czaplińska

Data wytworzenia:
29 lip 2022

Osoba dodająca informacje

Tomasz Kapela

Data publikacji:
29 lip 2022, godz. 11:02

Osoba aktualizująca informacje

Tomasz Kapela

Data aktualizacji:
29 lip 2022, godz. 11:02