Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Rewal z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal

ZARZĄDZENIE NR 9/2018

Wójta Gminy Rewal
z dnia 1 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 poz. 130) zarządzam, co następuje:

§ 1. W regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Rewal stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 1/2016 Wójta Gminy Rewal z dnia 01 lutego 2016 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal, wprowadzam następujące zmiany:

1)    w § 10 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

„1. W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)    Wójt - sygnatura WG,
2)    Sekretarz - sygnatura SE,
3)    Skarbnik - sygnatura SK,
a)    Referat Budżetu i Finansów – sygnatura BIF,
b)    Główny księgowy – sygnatura GK,
4)    Referat Podatków , Opłat i Kontroli  - sygnatura POK,
5)    Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska – IKO,
6)    Referat Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego – sygnatura NIP,
7)    Referat Sportu, Turystyki i spraw Społecznych – sygnatura STS,
a)    pełnomocnik wójta ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów   alkoholowych – sygnatura PA,
8)    Referat Spraw Obywatelskich – sygnatura SO,
a)    Urząd Stanu Cywilnego – sygnatura USC,
b)    Pełnomocnik Informacji Niejawnych – sygnatura IN,
9)    Straż Gminna – sygnatura SG,
10)    Samodzielne stanowiska:
a)    ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego – sygnatura  ZK,
b)    Komendant Ochrony Przeciwpożarowej – sygnatura OP,
c)    Audytor wewnętrzny – sygnatura AW,
d)    Inspektor  Ochrony  Danych –  sygnatura IOD.”;

2)    Rozdział VII otrzymuje brzmienie:

„Rozdział VII
Zakresy działania komórek organizacyjnych urzędu

Referat Organizacyjno-Administracyjny (ORA)

§ 25

Do zadań referatu należy w szczególności:

1. Z zakresu obsługi klienta (sekretariat):
1)    przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu oraz prowadzenie jej ewidencji ,
2)    prowadzenie rejestru skarg, wniosków i listów wpływających do Urzędu i wychodzących             z Urzędu oraz innej dokumentacji w tym zakresie,
3)    przygotowywanie pomieszczeń i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta lub Sekretarza,
4)    prenumerata czasopism,
5)    przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępca Wójta lub Sekretarzem bądź kierowanie do właściwych komórek organizacyjnych,
6)    prowadzenie rejestru i nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
7)    obsługa centrali telefonicznej,
8)    wysyłanie zaproszeń, podziękowań, życzeń itp.,
9)    prowadzenie centralnego rejestru umów i porozumień,
10)    prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw,
11)    prowadzenie rejestru delegacji,
12)    prowadzenie rejestru szkoleń,
13)    poświadczenie własnoręczności podpisu,
14)    prowadzenie rejestru rejestr zleceń i zamówień – w trybach bezprzetargowych.

2. Z zakresu obsługi rady:
1)    przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi materiałów dotyczących projektów uchwał rady, jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
2)    prowadzenie rejestrów uchwał oraz uchwał podejmowanych przez organy gminy, wysyłanie podjętych uchwał do organów nadzorczych oraz do publikacji,
3)    przekazywanie korespondencji do i od rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
4)    przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy organów gminy,
5)    podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań rady i jej komisji,
6)    protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań,
7)    prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
8)    organizowanie szkoleń  radnym,
9)    prowadzenie rejestru udzielania informacji publicznej oraz nadzór,
10)    wykonywanie zadań związanych z wyborami i spisami,
11)    nadzór formalny nad spółkami Gminy Rewal w ramach nadzoru właścicielskiego.

3. Z zakresu  informatyki:
1)    nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej, serwerami, stanowiskami komputerowymi,
2)    instalacja nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania,
3)    prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania, posiadanego przez Urząd Gminy,
4)    systematyczna kontrola legalności oprogramowania, posiadanego przez Urząd Gminy, zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach pracy,
5)    pomoc techniczna użytkownikom sprzętu i oprogramowania (m.in. usuwanie awarii w pracy sprzętu komputerowego),
6)    konserwacja sprzętu komputerowego,
7)    Administrator systemów informatycznych,
8)    sporządzanie w dni pracujące kopii zapasowych baz danych pracowników na komputerach pracujących w domenie,
9)    instalowanie niezbędnych aktualizacji oprogramowania zainstalowanego na serwerach i na stacjach roboczych,
10)    zakupy sprzętu i części komputerowych,
11)    prowadzenie rejestru ważności licencji,
12)    prowadzenie rejestru centralnego zarządzeń wójta,
13)    wykonywanie zadań administratora systemu informatycznego (ASI),
14)    wykonywanie zadań związanych z wyborami i spisami,
15)    nagrywanie, obróbką i publikacja nagrań z posiedzeń Rady Gminy,
16)    prowadzenie sprawy z certyfikacją kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
17)    Lokalny Administrator Systemów (LAS) w kontekście Systemów Rejestrów Państwowych,
18)    Lokalny Administrator Obiektu (LAO) w kontekście Systemów Rejestrów Państwowych,
19)    prowadzenie spraw związanych z usługami telekomunikacyjnymi, w tym obsługa centrali telefonicznej.
4.  Z zakresu archiwum zakładowego:
1)    gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych wytwarzanych w urzędzie,
2)    klasyfikowanie, kwalifikowanie i brakowanie materiałów archiwalnych znajdujących się                 w zasobie archiwum zakładowego,
3)    przekazywanie akt do archiwum państwowego,
4)    przygotowywanie zmian w obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących działania archiwum i czynności kancelaryjnych,
5)    bieżąca kontrola przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w urzędzie.

Referat Budżetu i Finansów (BIF)

§ 26

Do zadań referatu należy w szczególności:

1)    W zakresie księgowości budżetowej:
1)    opracowywanie projektów aktów prawnych, uruchamiających procedurę uchwalania budżetu gminy,
2)    opracowywanie projektów budżetu gminy  i jego zmian,
3)    analiza realizacji budżetu,
4)    czuwanie nad odpowiednimi relacjami pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu zachowania wskaźników dotyczących deficytu i długu gminy,
5)    kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy  w jednostkach organizacyjnych,
6)    prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych,
7)    prowadzenie spraw dotyczących naliczeń podatku VAT,
8)    sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
9)    prowadzenie księgowości Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
10)    współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy przy opracowywaniu projektów zmian planów finansowych w roku budżetowym,
11)    prowadzenie księgowości budżetowej oraz wszelkich urządzeń księgowych, w tym rejestru dochodów budżetowych, kart wydatków oraz analityki do kart rozrachunkowych,
12)    prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i pozabudżetowej,
13)    prowadzenie ewidencji, aktualizacja wyceny oraz umorzeń środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
14)    przygotowanie projektu zarządzenia i materiałów do przeprowadzania inwentaryzacji majątku gminy i urzędu oraz jej rozliczanie,
15)    prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym:
16)    księgi główne – ewidencja syntetyczna dla organu, jednostki i kont pomocniczych,
17)    księgi pomocnicze – ewidencja analityczna dla rozrachunków z kontrahentami, środków trwałych,
18)    prowadzenie spraw finansowych związanych z umowami najmu lokali użytkowych.
19)    sprawowanie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych,
20)    sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku od osób fizycznych,
21)    dokonywanie przelewów,
22)    wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie wykonywanych przez wydział zadań,
23)    przygotowywanie projektów uchwał rady gminy  z zakresu finansów,
24)    przygotowywanie projektów zarządzeń wójta gminy  z zakresu finansów,
25)    przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej,
26)    właściwe przechowywanie i zabezpieczenia dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną,
27)    okresowe ustalanie i sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów                    i pasywów, a także  dokonywanie wyceny aktywów oraz pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
28)    nadzór ekonomiczno-finansowy nad spółkami Gminy Rewal w ramach nadzoru właścicielskiego,
29)    prowadzenie gospodarki drukami i formularzami ścisłego zarachowania,  
30)    dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,  
31)    sprawowanie kontroli nad gospodarką finansową placówek oświatowych,
32)    sporządzanie sprawozdań finansowych  w zakresie funkcjonowania oświaty,    

2)    Zadania z zakresu płac i kadr:
1)    sporządzanie list płac,
2)    prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS,
3)    sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS,
4)    sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń,
5)    sporządzanie sprawozdań z funduszu płac,
6)    sporządzanie list diet dla radnych,
7)    wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń osobom, dla których urząd prowadzi archiwum,
8)    sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich dowodów księgowych,
9)    dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych podpisanych przez wyznaczone osoby pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty,
10)    dokonywanie wypłat gotówkowych jedynie ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby lub wydatki bieżące,
11)    prowadzenie spraw kasy zapomogowo – pożyczkowej,
12)    prowadzenie akt osobowych pracowników urzędu, dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy oraz innej dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy,
13)    prowadzenie spraw przeszeregowań pracowników,
14)    prowadzenie spraw związanych z badaniami profilaktycznymi pracowników,
15)    przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy,
16)    zapewnianie warunków do prowadzenia okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników urzędu,
17)    przygotowywanie projektów planów urlopów wypoczynkowych,
18)    prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną urzędu,
19)    przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy,
20)    prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
21)    kontrola dyscypliny pracy,
22)    kompletowanie wniosków emerytalno-rentowych,
23)    wykonywanie czynności wynikających z prawa pracy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
24)    prowadzenie statystyki z zakresu kadr i zatrudnienia.

3)    Zadania z zakresu księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1)    prowadzenie całokształtu spraw związanych z księgowaniem  opłat za gospodarowanie odpadami od osób fizycznych i prawnych ,
2)    dekretacja wraz z ewidencją dochodów i wydatków urzędu oraz rachunków pomocniczych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3)    uzgadnianie kosztów z wydatkami,
4)    prowadzenie ewidencji w zakresie zajmowanego stanowiska ,
5)    prowadzenie w systemie informatycznym księgowości analitycznej z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6)    współpraca z Referatem Podatków , Opłat i Kontroli a także z kancelarią prawną w zakresie windykacji należności ,
7)    kontrola terminowych wpłat należności przez osoby fizyczne i prawne oraz inkasentów,
8)    terminowe sporządzanie wezwań do zapłaty,
9)    terminowe uzgadniania wpływów z tytułu opłat z księgowością syntetyczną w celu przygotowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdawczości okresowej i rocznej,
10)    sporządzania sprawozdawczości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami.

 

Referat Podatków, Opłat i Kontroli

§ 27

Do zadań referatu należy w szczególności:

1.    Z zakresu podatków i opłat:
1)    prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów,
2)    gromadzenie i badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym przedłożonych deklaracji podatkowych,
3)    przygotowywanie aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
4)    gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i faktycznym deklaracji podatkowych składanych gminie,
5)    prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,
6)    podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej zaległych podatków               i opłat oraz prowadzenie postępowania zabezpieczającego,
7)    przygotowywanie projektów uchwał rady gminy, ustalających wysokość podatków i opłat lokalnych,
8)    prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg podatkowych,
9)    wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe,
10)    prowadzenie spraw związanych z nadawaniem i aktualizowaniem przez podatników podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego zgłoszeń identyfikacyjnych (NIP).
11)    wystawianie i prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych,
12)    prowadzenie kontroli podatkowej w terenie,
13)    wykonywanie innych czynności w zakresie działania gminy, jako organu podatkowego,
14)    prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem postępowań cywilnych i karnych, w tym wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych,
15)    prowadzenie spraw związanych z egzekucją należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych należności budżetu gminy na podstawie wystawionych wezwań, upomnień           i tytułów wykonawczych,
16)    współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami sądowymi i innymi organami administracji publicznej w zakresie prowadzonych przez nich postępowań dotyczących należności pieniężnych gminy Rewal (podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych i od karty podatkowej, opłata skarbowa),
17)    zabezpieczanie należności podatkowych podlegających egzekucji administracyjnej poprzez stosowanie zastawu skarbowego lub wpisu hipoteki przymusowej powstałych z tytułu zaległości podatkowych stwierdzonych decyzją (wnioski o wpis hipoteki przymusowej i ustanowienie zastawu, wszczynanie i popieranie egzekucji z ruchomości i nieruchomości),
18)    systematyczne monitorowanie ewidencji dochodów podatkowych według rodzajów w sposób umożliwiający ich prawidłową windykację,
19)    prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem własności rzeczy lub praw majątkowych w zamian za zaległości podatkowe,
20)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez wójta postanowień w sprawie zastosowania ulg w zapłacie podatków wymierzanych i pobieranych przez urzędy skarbowe (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od karty podatkowej),
21)    wydawanie  i rozliczanie kwitariuszy w zakresie opłaty miejscowej i dokonywanie przypisów tej opłaty, oraz obsługa w zakresie podpisywania umów i oświadczeń,
22)    kontrola inkasentów opłaty miejscowej,
23)    pobór opłaty targowej,
24)    współpraca z komórkami merytorycznymi przy windykacji dochodów:
a)    z tytułu czynszu najmu,
b)    z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
c)    z tytułu przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych,
d)    z tytułu opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych,
e)    z tytułu sprzedaży mienia gminy ,
f)    z tytułu opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie gruntu,
g)    z tytułu zajęcia pasa drogowego
h)    z tytułu innych opłat, niewymienionych powyżej.

Referat Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych (STS)

§ 28

Do zadań referatu należy w szczególności:

1. W zakresie turystki:
1)    organizacja szkoleń, odczytów, seminariów itp. form dla potrzeb gminy,
2)    koordynacja i współorganizowanie imprez kulturalnych, patriotycznych, okolicznościowych, sportowych i turystycznych, których organizatorem jest Urząd Gminy w Rewalu,
3)    prowadzenie oficjalnego serwisu internetowego gminy, dbanie o jego wygląd i zawartość,
4)    redagowanie, zbieranie materiałów oraz realizacja wydruku gazety/informatora lokalnego,
5)    prowadzenie bazy danych o gminie w tym informacji turystycznej,
6)    współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi,
7)    redagowanie informacji, sprostowań i polemik na artykuły prasowe dotyczące gminy,
8)    zbieranie informacji niezbędnych dla prasy,
9)    przygotowywanie przemówień, wystąpień i listów okolicznościowych,
10)    prowadzenie spraw dotyczących herbu i logo gminy,
11)    przygotowanie budżetu, specyfikacji przetargowych oraz prowadzenie ewidencji wydatków związanych z  rozwojem turystyki,
12)    rozliczanie środków przyznanych na  rozwój turystyki,
13)    przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów dotyczących rozwoju turystyki gminy oraz stała ich aktualizacja,
14)    współpraca z organizacjami pozarządowymi,
15)    współpraca z instytucjami, organizacjami, w tym  przedsiębiorcami, osobami fizycznymi, służbami gminnymi oraz organizacjami społecznymi, w szczególności w zakresie:
a)    kształtowania korzystnego wizerunku gminy,
b)    rozwoju turystyki, w tym oferty turystycznej, bazy rekreacyjnej i noclegowej, oznakowania gminy itd.
16)    ścisła współpraca z Muzeum Rybołówstwa,
17)    organizacja współpracy partnerskiej między gminą Rewal a gminami w kraju i  zagranicą,
18)    gromadzenie informacji i danych o Gminie w celu wykorzystania ich w opracowywanych i strategiach dotyczących rozwoju turystyki,
19)    organizacja konferencji prasowych,
20)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na reklamy,

2.W zakresie sportu i rekreacji:
1)    podejmowanie inicjatyw mających na celu popularyzację sportu i rekreacji wśród mieszkańców Gminy Rewal przy wykorzystaniu bazy sportowej i rekreacyjnej znajdującej się na terenie gminy ,
2)    administrowanie gminnymi obiektami sportowo - rekreacyjnymi: hala widowiskowo – sportowa, boiska sportowe na terenie Gminy Rewal oraz nadzór nad ich właściwą eksploatacją,
3)    udostępnianie administrowanych obiektów sportowo-rekreacyjnych,
4)    inicjowanie działań na rzecz rozwoju bazy sportowej i rekreacyjnej na obszarze Gminy Rewal,
5)    współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie sportu i   rekreacji,
6)    organizowanie i wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych,
7)    tworzenie warunków do rozwoju sportu szkolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych, w tym  propagowanie i wspomaganie organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz organizacji zawodów szkolnych,
8)    tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji przez osoby niepełnosprawne,
9)    opracowywanie programów rozwoju i upowszechniania sportu oraz ustalanie planów zadań               w  tym zakresie, z określeniem zasad i sposobów ich realizacji,
10)    wspieranie i koordynacja przedsięwzięć sportowych,
11)    opracowywanie rocznego gminnego kalendarza imprez sportowych, obejmujących  imprezy organizowane przez jednostki organizacyjne, lokalne stowarzyszenia, sołectwa i  innych organizatorów,
12)    prowadzenie spraw dotyczących przyznawania nagrody Wójta za osiągnięcia w dziedzinie sportu,
13)    sporządzanie planów, informacji i sprawozdań dotyczących budżetu i jego realizacji w dziedzinie sportu,
14)    współpraca i finansowe wsparcie programów sportowych, zgłaszanych przez inne podmioty tj. stowarzyszenia, związki, kluby, itp.
15)    współrealizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej oraz tworzenie odpowiednich warunków materialno - technicznych dla jej rozwoju,
16)    pozyskiwanie środków na działalność  w sferze sportu i rekreacji,
17)    współpraca z placówkami szkolnymi, klubami sportowymi i stowarzyszeniami w przedmiotowym zakresie,
18)    zarządzanie ścieżkami rowerowymi i szlakami pieszymi na terenie gminy.

3.W zakresie spraw społecznych:
1)    koordynowanie działań w zakresie pomocy społecznej na terenie gminy oraz nadzór i ocenianie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
2)    wydawanie decyzji w sprawach organizacji masowych,
3)    nadzorowanie bibliotek publicznych , publiczno-szkolnych i zapewnienie odpowiednich warunków do ich działalności,
4)    nadzorowanie nad działalnością Muzeum Rybołówstwa,
5)    merytoryczny nadzór nad klubami sportowymi i stowarzyszeniami dofinansowanymi z budżetu gminy,
6)    planowanie i koordynowanie działań w zakresie dostępności i poziomu usług zdrowotnych świadczonych przez zakłady opieki zdrowotnej.
  4.  W zakresie spraw edukacji:
1)    współdziałanie z Kuratorem oświaty w zakresie prowadzenia szkół i przedszkoli,
2)    wykonywanie zaleceń Kuratora Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego,
3)    nadzór nad całokształtem polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów placówek oświatowych,
4)    zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,
5)    dokonywanie analizy potrzeb remontowych i modernizacyjnych placówek oświatowych,
6)    dokonywanie w porozumieniu z Kuratorem Oświaty oceny pracy dyrektora,
7)    organizacja i przeprowadzenie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,
8)    przygotowanie komisji do spraw awansu zawodowego nauczycieli,
9)    dokonywanie analizy dotyczących tworzenia, przekształcania i utrzymania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów
10)    wykonywanie zadań oświatowych gminy jako organu prowadzącego szkoły, przedszkola, gimnazja i inne placówki oświatowe,
11)    prowadzenie ewidencji placówek oświatowych publicznych i niepublicznych, opracowywanie projektów sieci szkół publicznych,
12)    organizowanie dowozu dzieci do szkół,
13)    przygotowywanie projektów uchwał z zakresu funkcjonowania oświaty,
14)    sporządzanie sprawozdań  merytorycznych w zakresie funkcjonowania oświaty.

 5. W zakresie organizacji pozarządowych:
1)    wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873), a w szczególności:
a)    a)   opracowywanie Programu współpracy Gminy Rewal   z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
b)    przygotowanie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego,
c)    c)   egzekwowanie postanowień umowy podpisanej w wyniku rozstrzygnięcia   otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
2)    kontrolowanie działalności stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych w zakresie wykorzystania przez nie dotacji otrzymanych w ramach otwartych konkursów ogłaszanych przez wójta,
3)    udział w pracy rady sportu,
4)    prowadzenie działań na rzecz pomocy dla osób niepełnosprawnych.

6. W zakresie pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych:
1)    planowanie i koordynowanie działań na rzecz przeprowadzania i zwalczania skutków patologii społecznych w tym walka z alkoholizmem i narkomanią,
2)    prowadzenie działań gminy związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych zgodnych z przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym m. in.:
a)    opracowywanie, przy współpracy z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, projektu gminnego program profilaktyki i rozwiązywania problemów  alkoholowych oraz po uchwaleniu przez Radę Gminy w Rewalu realizacja programu,
b)    zabezpieczanie warunków organizacyjno-technicznych pracy oraz sprawowanie obsługi administracyjno-kancelaryjnej gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
c)    wnioskowanie o udzielenie pomocy osobom, instytucjom i organizacjom działającym na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi,
d)    inicjowanie działań mających na celu udzielanie pomocy osobom-ofiarom przemocy rodzinie,
e)    przygotowywanie propozycji planu finansowego na cele i działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
f)    współdziałanie z placówkami oświatowymi i młodzieżowymi organizacjami oświatowo-wychowawczymi w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
g)    organizowanie kontroli przestrzegania  zasad i warunków korzystania z   zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
3) Realizacja zadań gminy wynikających z przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, w tym m.in.:
a)    przygotowywanie propozycji projektu gminnego programu przeciwdziałania narkomanii oraz  po uchwaleniu przez Radę Gminy w Rewalu realizacja programu,
b)    organizowanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej oraz udzielania pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom , w których występują problemy narkomanii,
c)    prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej dotyczącej narkomanii,
d)    współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii,
e)    przygotowywanie raportu z wykonania gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
f)    przygotowywanie informacji z realizacji działań podejmowanych w danym roku, wynikających z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii;
4)Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym z organizacjami pożytku publicznego, w zakresie zlecania zadań publicznych związanych z profilaktyką alkoholową  i przeciwdziałaniem narkomanii oraz dokonywanie kontroli i oceny realizacji zadań określonych w umowie.

7. Z zakresu ewidencji działalności gospodarczej:
1)    Wykonywanie zadań związanych z obsługą ewidencji działalności gospodarczej, w tym:
a)    wydawanie potwierdzeń przyjęcia wniosków o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
b)    przekształcanie wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na formę dokumentu elektronicznego,
c)    przekazywanie danych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczących wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , licencji na przewóz osób taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym.

8. Z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1)    przyjmowanie i analiza wniosków o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
2)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych  z przeznaczeniem do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży,
3)    przygotowywanie dokumentacji związanej z cofnięciem  lub wygaśnięciem zezwoleń w przypadku nieprzestrzegania zasad i warunków prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych ,
4)    wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
5)    wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych,
6)    wydawanie zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć,
7)    wydawanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
8)    współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
9)    współpraca z organami kontroli zewnętrznej oraz Referatem Podatków, Opłat i Kontroli,
10)    przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wyznaczania ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy oraz określania zasad lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
11)    naliczanie opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

9. Wykonywanie zadań określonych ustawą o usługach turystycznych, w tym:
1)    prowadzenie ewidencji pól biwakowych, oraz innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
2)    dokonywanie kontroli innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie,
3)    wprowadzanie danych do GUS o obiektach świadczących usługi noclegowe w formie elektronicznej,
4)    Wykonywanie zadań określonych ustawą o transporcie drogowym, w tym:
5)    udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na pojazd i obszar gminy:
6)    wydawanie i cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
7)    przedstawianie ministrowi właściwemu ds. transportu informacji dotyczących liczby i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń,
8)    kontrolowanie przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego             z przepisami ustawy i warunkami udzielonej licencji lub zezwolenia.

Referat Nieruchomości, Inwestycji i Planowania Przestrzennego (NIP)

§ 29

Do zadań referatu należy w szczególności:

1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Rewal w zakresie:
1)    sprzedaży przetargowej i bezprzetargowej,
2)    dzierżawy gruntów i budynków,
3)    najem lokali mieszkalnych,
4)    użyczenia , darowizny, zamiany , zrzeczenia się gruntów,
5)    oddawania w trwały zarząd i użytkowanie wieczyste,
6)    obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi,
7)    wnoszenie nieruchomości jako wkłady niepieniężne do spółek,
8)    nabywanie nieruchomości,
9)    wywłaszczanie nieruchomości i prowadzenie negocjacji w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania,
10)    ewidencja nieruchomości,
11)    wycena nieruchomości,
12)    naliczanie i ustalanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, wraz z kontrolą wykorzystywania  zasobu.
13)    podejmowanie czynności w postepowaniu sądowym w sprawach dotyczących zasobu nieruchomości,
14)    aktualizowanie stanu nieruchomości w księgach wieczystych,
15)    pierwokup nieruchomości,
16)    reklama i promocja nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
17)    wydawanie decyzji zatwierdzających projekty  podziałów nieruchomości,
18)    wydawanie decyzji w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
19)    scalanie i podział nieruchomości,
20)    rozgraniczenia,
21)    naliczanie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału oraz z tytułu wybudowania infrastruktury technicznej.
22)    nadawanie nazw nowo utworzonym drogom publicznym i ulicom wewnętrznym oraz prowadzenie spraw numeracji porządkowej z urzędu i na wniosek,
23)    zarządzanie zasobem mieszkaniowym:
a)    koordynowanie prac związanych z przydziałem mieszkań,
b)    remonty i przeglądy zasobu mieszkaniowego,
c)    rozstrzyganie spraw i wniosków bieżących najemców lokali.
24)    współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi.
25)    inicjowanie i przygotowywanie projektów uchwał w sprawach prowadzonych przez referat.
26)    przygotowanie projektu wydatków i dochodów budżetowych z zakresu działalności referatu wraz z późniejszą realizacją,

2. Z zakresu rolnictwa:
1)    przygotowanie listy wyborców do Izb Rolniczych,
2)    wydawanie zaświadczeń o wielkości gospodarstwa rolnego,
3)    współpraca z organizacjami rolniczymi.

3. W zakresie inwestycji:    
1)    sporządzanie projektów planów rocznych inwestycji gminnych,
2)    sporządzanie harmonogramu wydatków i zestawień zaangażowania środków budżetu prowadzonych inwestycji,
3)    przygotowywanie inwestycji i remontów zgodnie z przepisami prawa,
4)    uzyskiwanie wymaganych opinii, uzgodnień dla projektów inwestycyjnych,
5)    sporządzanie zleceń i umów na wykonanie projektów technicznych, realizację zadań inwestycyjnych lub remontowych oraz nadzór inwestorski lub autorski,
6)    prowadzenie ewidencji inwestycji,
7)    merytoryczne potwierdzanie faktur i rachunków z realizowanych zadań oraz prowadzenie bieżącej ewidencji wykorzystanych środków na poszczególne zadania,
8)    sporządzanie protokołów odbioru i rozliczanie inwestycji,
9)    organizowanie spotkań i zebrań w sprawie realizacji inwestycji,
10)    bieżąca kontrola na placu budowy realizacji inwestycji,
11)    bieżąca współpraca z projektantami, wykonawcami i inspektorami nadzoru,
12)    dokonywanie zakupów inwestycyjnych,
13)    przygotowywanie OT prowadzonych inwestycji,
14)    kompletowanie i przekazywanie dokumentacji powykonawczych przyszłym użytkownikom/zarządcom inwestycji,
15)    korespondencja w zakresie prowadzonych inwestycji,
16)    wnioskowanie propozycji zadań inwestycyjnych dla celów sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej,
17)    sporządzanie aktualizacji materiałów planistycznych dla celów Wieloletniej Prognozy Finansowej dla inwestycji,
18)    realizacja przyjętych planów inwestycyjnych oraz remontowych w zakresie obiektów użyteczności publicznej oraz inwestycji budownictwa komunalnego i socjalnego poprzez:
a)    organizowanie nadzoru inwestorskiego,
b)    koordynowanie i bieżące czuwanie nad przebiegiem procesu inwestycyjnego,
c)    organizowanie i uczestnictwo w częściowych lub końcowych odbiorach technicznych prowadzonych inwestycji,
d)    rozliczanie rzeczowe i finansowe prowadzonych inwestycji,
19)    opracowywanie indywidualnych i zbiorowych sprawozdań oraz informacji dotyczących inwestycji,
20)    przygotowywanie materiałów planistycznych dla przygotowywanych do realizacji inwestycji,
21)    zlecanie przygotowania dokumentacji projektowej dla planowanych inwestycji.

4. W zakresie planowania przestrzennego:
1)    organizacja i prowadzenie prac koncepcyjnych i planistycznych w zakresie rozwoju gminy,
2)    realizacja polityki przestrzennej gminy, poprzez organizację przedsięwzięć służących sporządzaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
3)    przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4)    zlecenie opracowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5)    koordynowanie działań związanych z opracowaniami planistycznymi,
6)    wydawanie wypisów i wyrysów z planu,
7)    prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami finansowymi, wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
8)    prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
9)    dokonywanie prognozy skutków uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
10)    wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym:
a)    decyzji o lokalizacji celu publicznego,
b)    decyzji o warunkach zabudowy,
11)    prowadzenie rejestru wydanych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy,
12)    wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
13)    opracowywanie informacji o zgłoszonych żądaniach właścicieli z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i wydanych decyzjach z art. 37 ust. 6 i 7 cyt. ustawy i przedstawianie informacji radzie gminy co najmniej raz w roku,
14)    prowadzenie spraw związanych z ustaleniem należnych gminie opłat planistycznych,
15)    opiniowania udzielania koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin,
16)    uzgadniania udzielania koncesji na wydobywanie kopalin,
17)    opiniowania projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga koncesji,
18)    prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działania referatu,
19)    przygotowywanie projektów uchwał rady w sprawach związanych z zakresem działania referatu,
20)    prowadzenie indywidualnych projektów technicznych,
21)    składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru i prowadzenie rejestru zabytków,
22)    współdziałanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie nadzoru nad użytkowaniem obiektów zabytkowych, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w sposób zabezpieczający ich wartość.
23)    nadzór nad utrzymywaniem w estetycznym stanie miejsc pamięci narodowej,
24)    organizacja, planowanie oraz nadzór nad realizacją usług w zakresie cmentarzy.

Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska (IKO)

§ 30

1. Z zakresu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w szczególności:
a)    pomoc przy szacowaniu wartości zamówienia oraz opisie przedmiotu zamówienia komórkom merytorycznym,
b)    współpraca z komórkami merytorycznymi urzędu w zakresie określenia kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej,
c)    przygotowanie ogłoszenia o przetargu oraz propozycji składu Komisji Przetargowej,
d)    współpraca z komórkami merytorycznymi urzędu w zakresie opracowania SIWZ zgodnie z wytycznymi ustawy prawo zamówień publicznych i zarządzeniami wójta,
e)    ogłoszenia o zamówieniu celem przekazania ogłoszenia publikacji zgodnie                             z obowiązującymi przepisami prawo zamówień publicznych, publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej urzędu oraz w miejscu publicznie dostępnym (tablica ogłoszeń Urzędu),
f)    występowanie do Prezesa Zamówień Publicznych w przypadkach przewidzianych przez prawo zamówień publicznych,
g)    współpraca w przygotowywaniu odpowiedzi i wyjaśnień udzielanych w trakcie postępowania,
h)    przygotowywanie pism przetargowych (wyjaśnień w sprawie dokumentów, wyjaśnień w sprawie rażąco niskiej ceny itp.),
i)    przyjmowanie i przechowywanie ofert,
j)    udział w posiedzeniach Komisji Przetargowej,
k)    przygotowywanie protokołów z zebrań komisji przetargowej,
l)    przygotowywanie protokołu z przeprowadzonego postępowania,
m)    przygotowywanie informacji o wynikach postępowania do wykonawców oraz umieszczenie informacji o wynikach na stronie internetowej,
n)    przekazanie ogłoszenia do Biuletyny Zamówień Publicznych oraz Urzędu Publikacji Unii Europejskiej o udzieleniu zamówienia.
1)    Współpraca z kierownikami oraz pracownikami komórek organizacyjnych urzędu w ramach planowanych i prowadzonych postępowań przetargowych oraz przygotowywanie planu postępowań.
2)    Dbałość o integralność dokumentacji przetargowej.
3)    Przygotowywanie informacji o realizacji zamówień publicznych w urzędzie.
4)    Udostępnianie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań organom kontroli zewnętrznej  i wewnętrznej.
5)    Gromadzenie i archiwizacja dokumentów zamówień publicznych.
6)    Składanie sprawozdań z udzielonych zamówień publicznych.
7)    Prowadzenie rejestru zamówień i umów – w trybach przetargowych.

2. W zakresie prowadzenia programu ubezpieczeniowego Gminy Rewal:
1)    monitoring aktualności polis ubezpieczeniowych,
2)    przyjmowanie zgłoszeń o szkodach,
3)    prowadzenie czynności likwidacyjnych szkód dla zgłoszonych szkód,
4)    składanie odwołań i wniosków likwidacyjnych,
5)    aktualizacja majątku przewidzianego do ubezpieczenia,
6)    współpraca z Brokerem ubezpieczeniowym.

3.  W zakresie prowadzenia programu ubezpieczenia zdrowotnego pracowników:
1)    monitoring rynku ofert ubezpieczeń zdrowotnych,
2)    negocjacje w zakresie uzyskania optymalnych warunków ubezpieczenia,
3)    prowadzenie aktualnych wykazów ubezpieczeniowych,
4)    przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach od ubezpieczonych,
5)    pomoc w przygotowaniu dokumentów,
6)    zgłaszanie zdarzeń do ubezpieczyciela,
7)    monitoring wypłaty odszkodowań.

4)    Z zakresu infrastruktury komunalnej:
1)    przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji gminnych i remontów budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej we współpracy z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, w tym:
a)    dokonywanie szacunkowej wyceny planowanych prac inwestycyjno- remontowych i opracowywanie planów techniczno-finansowych,
b)    przygotowywanie projektów umów w zakresie inwestycji i remontów oraz prowadzenie całokształtu dokumentacji z tym związanej z uwzględnieniem procedur przetargowych,
c)    obsługa przetargów,
d)    współpraca z inspektorami nadzoru na etapie realizacji inwestycji, w tym bieżąca kontrola rozliczeń robót,
e)    prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w energię  elektryczną – sporządzanie założeń i planów oraz współpraca z zakładem energetycznym, nadzór techniczny,
f)    organizowanie odbioru robót i przekazywanie obiektów do użytkowania.
2)    zakładanie książki obiektu budowlanego i przekazywanie jej zarządzającemu,
3)    prowadzenie książki obiektu budowlanego – budynku urzędu gminy,
4)    zlecanie i nadzór przeprowadzania okresowej kontroli obiektów budowlanych, których właścicielem jest gmina,
5)    planowanie środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem okresowej kontroli obiektów budowlanych,
6)    kosztorysowanie z wykorzystaniem programów kosztorysowych,
7)    zabezpieczanie budynku urzędu i wyposażenie w niezbędne urządzenia ochrony ppoż.,
8)    dokonywanie przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych gminnych obiektów budowlanych i infrastruktury.
9)    nadzór nad obiektami małej architektury.

5)    Z zakresu energetyki, dróg i parkingów:
1)    Prowadzenie spraw dotyczących oświetlenia na terenie gminy, w tym konserwacja i zarządzanie,
2)    Planowanie oraz nadzór nad realizacją zadań dotyczących utrzymania, budowy i modernizacji:
a)    dróg gminnych,
b)    placów,
c)    chodników,
d)    parkingów,
e)    oświetlenia ulicznego
3)    przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów gminy, dotyczących zaliczenia dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg do poszczególnych kategorii, opracowywanie koncepcji przebiegu dróg,
4)    zarządzanie drogami gminnymi,
5)    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz naliczanie opłat w związku z :
a)    prowadzeniem robót w pasie drogowym,
b)    umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
c)    umieszczaniem w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.   
6)    naliczanie administracyjnych kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego:
a)    bez zezwolenia zarządcy drogi lub bez zawarcia umowy,
b)    z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie,
c)    powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi lub w umowie.
7)    Prowadzenie ewidencji parkingów i przydomowych miejsc parkingowych,
8)    Koordynacja i nadzór nad systemem płatnego parkowania,
9)    orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego,
10)    prowadzenie ewidencji gminnych dróg,
11)    współpraca z zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich w zakresie dotyczącym utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez gminę
12)    organizacja ruchu drogowego na drogach gminnych  oraz prowadzenie spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach,
13)    przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich,
14)    nadzór nad wykonywaniem robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających a także dotyczących zimowego utrzymania dróg,
15)    tworzenie dokumentacji technicznej w procesie tworzenia dokumentacji grup zakupowych gazu i prądu.


6. W zakresie koordynowania projektów unijnych i funduszy pomocowych:
1)    prowadzenie stałego monitoringu funduszy unijnych w zakresie możliwości pozyskania ich na realizację zadań gminy;
2)    podejmowanie działań i kierowanie inicjatyw lokalnych na rzecz programów zmierzających do aktywizacji gospodarczej;
3)    prowadzenie działań w zakresie opracowywania dokumentów programowych dla Gminy oraz monitoring realizacji zadań wynikających z dokumentów programowych np. Strategia Rozwoju Gminy;
4)    przygotowywanie dokumentów programowych do różnego rodzaju programów – z koordynacją działań w tym zakresie;
5)    przygotowywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie ( tzw. inwestycje miękkie);  
6)    przygotowanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie inwestycji  do Regionalnych Programów Operacyjnych oraz innych;
7)    nadzór nad wspólnymi projektami z gminami  partnerskimi;
8)    organizowanie wyjazdów i spotkań  w celu opracowania wspólnych wniosków i wystąpień;  
9)    współpraca ze stowarzyszeniami  i organizacjami  w ramach przygotowywanych projektów.
10)    organizowanie spotkań i konferencji z przedsiębiorcami w zakresie pozyskiwania środków;  
11)    udział w szkoleniach i sympozjach oraz dokształcanie z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków pomocowych;
12)    współpraca z Euroregionem, samorządami wszystkich szczebli, w sprawach integracji we wspólnej realizacji zadań.

7. Z zakresu prawa wodnego i bezpieczeństwa plaż:
1)    organizacja kąpielisk nadmorskich oraz nadzór nad ich właściwym funkcjonowaniem,
2)    przygotowanie i organizacja zagospodarowania plaż,
3)    monitorowanie funkcjonowania kąpielisk oraz kontrola właściwego zagospodarowania plaż, zgodnie z zawartymi umowami dzierżaw.
4)    prowadzenie spraw związanych z melioracjami wodnymi na terenie gminy,
5)    nadzór nad realizacją zadań dotyczących budowy i remontu wodociągów i kanalizacji.
6)    nadzór merytoryczny i współpraca referatu ze spółką  Wodociągi Rewal w ramach nadzoru właścicielskiego,
7)    nadzór nad firmami ratowniczymi oraz nadzorowanie ich prac,
8)    współpraca z WOPR,
9)    monitorowanie infrastruktury technicznej oraz zejść plażowych.

8. W zakresie ochrony przyrody prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska w myśl przepisów ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zwierząt, w szczególności:
1)    wydawanie zezwoleń w sprawie usunięcia drzew lub krzewów z terenów nieruchomości,
2)    kontroli i weryfikacja zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów w zakresie wykonania obowiązku nasadzeń kompensacyjnych,
3)    naliczanie kar administracyjnych za:
a)    zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
b)    usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
c)    zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień, drzew lub krzewów,
4)    przygotowania projektów uchwał w sprawie ustanowienia pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu przyrodniczo-krajobrazowego,
5)    prowadzenie ewidencji ustanowionych pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, parków oraz  terenów zieleni i zadrzewień,
6)    sporządzanie wniosków o usunięcie drzew i krzewów z terenów stanowiących własność lub współwłasność gminy Rewal,
7)    nadzór nad stanem drzew i krzewów w pasach drogowych,
8)    naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
9)    udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz     o ocenach oddziaływania na środowisko,
10)    prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
11)    opracowanie oraz nadzór nad realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rewal”,
12)    udzielanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psów ras uznawanych za agresywne,
13)    prowadzenie spraw związanych z czasowym odebraniem właścicielowi lub opiekunowi zwierzęcia traktowanego w sposób uznany za znęcanie się,
14)    współdziałanie z organami zajmującymi się łowiectwem, organizacjami ekologicznymi i społecznymi oraz placówkami oświatowymi związanymi z ochroną środowiska w celu popularyzacji zasad i celów ochrony środowiska,
15)    sporządzanie inwentaryzacji stanu lasu dla terenów stanowiących własność gminy oraz prowadzenie gospodarki leśnej na tych obszarach,
16)    wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
17)    współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
18)    edukacja ekologiczna, popularyzacja zasad i celów ochrony środowiska i przyrody,

9. Z zakresu ochrony przed hałasem:
19)    prowadzenie spraw związanych z uciążliwością hałasów powodowanych przez podmioty wykonujące roboty budowlane oraz prowadzące działalność rozrywkową,
20)    występowanie do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz starosty powiatowego o podjęcie działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli własnej stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących norm hałasu bądź występuje uzasadnienie, że takie naruszenie mogło nastąpić,

10. Z zakresu gospodarki odpadami:
1)    kontrola realizacji umowy zawartej z przedsiębiorcą w zakresie usługi odbierania i transportu odpadów komunalnych;
2)    kontrola realizacji umowy zawartej z Celowym Związkiem Gmin R-XXI w Nowogardzie             w zakresie zagospodarowywania odpadów komunalnych;
3)    prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji ustalających opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji;
4)    wzywanie do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn nie złożenia deklaracji;
5)    prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie decyzji nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania;
6)    przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem sprawozdań w szczególności rocznych sprawozdań przedkładanych marszałkowi województwa a także informacji i analiz dot. gospodarowania odpadami komunalnym;
7)    przyjmowanie i weryfikacja półrocznych sprawozdań składanych przez podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej;
8)    uzgadnianie sposobu postępowania z odpadami komunalnymi na terenie Gminy  Rewal w tym opiniowanie wniosków o zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i programów gospodarki odpadami;
9)    przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
10)    weryfikacja nieruchomości pod kątem zasadności złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
11)    przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji dotyczących obsługi osób i podmiotów posiadających aktualne deklaracje przez podmiot odbierający i transportujący odpady komunalne;
12)    prowadzenie rejestru działalności regulowanej;
13)    współpraca z Referatem Budżetu i Finansów w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
14)    kontrola firm wpisanych do rejestru działalności regulowanej;
15)    nakładanie administracyjnych kar finansowych na przedsiębiorców zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
16)    obsługa systemu informatycznego obsługującego system odbioru odpadów komunalnych;
17)    załatwianie i prowadzenie spraw bezpośrednio związanych z zajmowanym stanowiskiem tj. interpelacji, postulatów, wniosków, skarg i zażaleń;
18)    planowanie i inicjowanie działań służących ochronie środowiska w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
19)    realizacja innych zadań i działań wynikających z przepisów prawa lub doraźnej potrzeby związanej z funkcjonowaniem systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych;
20)    współpraca przy opracowywaniu projektów uchwał i innych aktów prawa miejscowego wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
21)    współudział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
22)    współpraca ze Strażą Gminną, Policją oraz Strażą Graniczną w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz aktów prawa miejscowego;
23)    prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – kampania informacyjna;

Referat Spraw Obywatelskich (SO)

§ 31

1. Referat Spraw Obywatelskich składa się z Urzędu Stanu Cywilnego (USC), Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych oraz Pełnomocnika Informacji Niejawnych (IN) i Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI). Do zadań referatu należy w szczególności:
1)    prowadzenie spraw w systemie żródło związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem na pobyt stały lub czasowy obywateli polskich i cudzoziemców,
2)    aktualizacja systemu rejestrów Państwowych,
3)    prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie i uchylenie czynności techniczno-materialnej,
4)    prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową, wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu,
5)    wydawanie zaświadczeń z  rejestru mieszkańców i rejestru cudzoziemców oraz RDO,
6)    udostępnianie danych osobowych z  rejestru mieszkańców i rejestru cudzoziemców oraz RDO,
7)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych,
8)    opiniowanie w sprawach zameldowań i osiedlania się cudzoziemców,
9)    współudział przy realizacji prac związanych z przygotowaniem wyborów, referendów i innych zadań wymagających korzystania z zasobów rejestru mieszkańców gminy,
10)    sporządzanie spisów wyborców,
11)    prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
12)    sporządzanie akt stanu cywilnego: urodzin, małżeństw i zgonów oraz rejestracja innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
13)    prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
14)    sporządzanie i wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń z akt stanu cywilnego i akt zbiorowych,
15)    przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, oświadczeń o noszonym nazwisku oraz innych oświadczeń ( w tym oświadczeń o ostatniej woli ),
16)    wydawanie zaświadczeń do zawarcia związku małżeńskiego,
17)    stwierdzanie legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
18)    rejestracja wyroków i postanowień sądów z zakresu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w tym orzekających rozwód , separację lub adopcję,
19)    przygotowywanie sprawozdań z zakresu działania referatu,
20)    prowadzenie spraw w zakresie ochrony danych osobowych,
21)    współpraca z innymi referatami.

2.    Do zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych należy w szczególności:
1)    zapewnienie przestrzegania ochrony informacji niejawnych w urzędzie,
2)    kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
3)    nadzór i kontrola funkcjonowania pomieszczenia ds. ewidencjonowania materiałów niejawnych,
4)    przeprowadzanie postępowania sprawdzającego związanego z dostępem do informacji niejawnych,
5)    opracowywanie planu postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne stanowiące tajemnicę państwową w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
6)    podejmowanie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów             o ochronie informacji niejawnych,
7)    Przeszkalanie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
8)    Wydawanie upoważnień pracownikom do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

3.    Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:
 
1)    Realizacja przedsięwzięć określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, a w szczególności nadzorowanie i kontrolowanie:
2)    stosowania środków technicznych i przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych do zagrożeń oraz kategorii danych,
3)    zabezpieczenia danych osobowych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym lub zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
4)    przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami w/w ustawy,
5)     nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania zasad:
a)    przetwarzania danych osobowych przez użytkowników zgodnie z zakresem nadanego im upoważnienia,
b)    prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych,
c)    stosowania przez użytkowników zasad przetwarzania danych osobowych, a w szczególności ich zbierania, utrwalania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i ich usuwania,
d)    ochrony obszarów przetwarzania danych w zakresie adekwatności stosowanych
e)    zabezpieczeń i możliwości wystąpienia w nich zagrożeń,
f)    wyposażenia oraz zabezpieczenia pomieszczeń, w których przechowuje się dane
g)    sensytywne i kopie zapasowe zbiorów,
h)    przygotowywanie wniosków do  rejestracji zbiorów w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych  (GIODO) lub zmian przetwarzania danych osobowych.
6)    rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących przetwarzania i ochrony danych,
7)    tworzenia projektów zarządzeń, instrukcji i wytycznych Administratora Danych Osobowych,
8)    przygotowywania informacji w zakresie rejestracji zbiorów w GIODO lub zmian w przetwarzaniu danych,
9)    wyjaśniania i dokumentowania przypadków naruszania zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych,
10)    organizowania szkoleń z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych,
11)    odnotowywania i dokumentowania zmian w lokalizacjach obszarów przetwarzania danych,
12)    wykonywania okresowych analiz zagrożeń bezpieczeństwa i ocen stanu ochrony danych osobowych przetwarzanych w obszarach.

4.    Wykonując swoje czynności ABI działa w imieniu Administratora Danych Osobowych i posiada uprawnienia do:
1)    wskazywania zastosowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i wykonywania czynności organizacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznej ochrony danych,
2)    parafowania umów dotyczących udostępniania lub powierzania danych do
3)    przetwarzania osobom lub podmiotom zewnętrznym w zakresie stosowania w nich
4)    zapisów bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych,
5)    wnioskowania o ograniczenie zakresu przetwarzania danych osobowych
6)    użytkownikom, którzy powodują zagrożenia bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych,
7)    udzielania wytycznych dotyczących usuwania nieprawidłowości stwierdzonych w czasie kontroli i dostosowania ochrony danych do stanu zgodnego z przepisami prawa,
8)    zbierania od użytkowników, ich przełożonych oraz innych osób pisemnych wyjaśnień dotyczących spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa danych.


Inspektor Ochrony Danych (IOD)

§ 32

Inspektor ochrony danych ma następujące zadania:
        
1)    informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzeń oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
2)    monitorowanie przestrzegania rozporządzeń, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
3)    udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
4)    współpraca z organem nadzorczym;
5)    pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Straż Gminna (SG)

§ 33

Do Straży Gminnej należy realizacja zadań określonych w ustawie o Strażach Gminnych, innych ustaw oraz aktów prawa miejscowego, w tym m.in.:
1)    wykonywanie codziennych planowych patroli, obchodów i objazdów gminy w zakresie przeciwdziałania przestępczości, wykroczeniom i patologii społecznej,
2)    rozpoznawanie zjawisk i zdarzeń wywierających negatywny wpływ na stan porządku publicznego,
3)    reagowanie na nieodpowiednie zachowanie się osób stosując upomnienia, pouczenia oraz przewidziane prawem środki represji i przymusu bezpośredniego,
4)    dokonywanie systematycznych kontroli ulic, placów, parków, budynków mieszkalnych, gospodarczych, lokali użytkowych, otoczenia zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej i posesji prywatnych w zakresie utrzymania porządku, czystości i estetyki,
5)    sygnalizowanie służbom komunalnym stwierdzone w toku lustracji gminy zaniedbania i ich działania lub przypadki wymagające niezwłocznej interwencji, a w szczególności różnego tupu awarie,
6)    niezwłoczne zawiadamianie organów ochrony środowiska o każdym stwierdzonym przypadku zakłócenia równowagi lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego,
7)    wykonywanie zadań w zakresie przeciwdziałania skutkom zimy poprzez systematyczny nadzór nad pracą przedsiębiorstw komunalnych i innych jednostek, właścicieli i administratorów nieruchomości oraz dozorców w przedmiocie usuwania śniegu z chodników i jezdni oraz przeciwdziałania gołoledzi,
8)    współpraca z Policją, Straż Leśną, Strażą Rybacką, Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną, Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w zakresie bezpieczeństwa obywateli, ładu i porządku publicznego oraz w przypadkach katastrof i klęsk żywiołowych,
9)    współdziałanie z organami Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych Straży Pożarnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
10)    kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic (w tym znaków drogowych), oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń,
11)    kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie gminy prac inwestycyjno-remontowych,
12)    nakładanie grzywny w drodze mandatu karnego, za wykroczenia w ramach upoważnień przewidzianych prawem, a w szczególności wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, o ochronie środowiska itp.,
13)    przygotowywanie i składanie wniosków do sądu o ukaranie w sprawach o wykroczenia,
14)    wykonywanie czynności w zakresie kontroli ruchu drogowego,
15)    udział w wykonywaniu czynności w zakresie kontroli podatkowej,
16)    wykonywanie czynności związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu parkowania,
17)    zabezpieczanie imprez odbywających się na terenie gminy Rewal,
18)    kontrola nieruchomości w zakresie przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
19)    kontrola nieruchomości w zakresie powadzonej działalności gospodarczej,
20)    kontrola mieszkańców gminy w zakresie obowiązkowego szczepienia psów,
21)    podejmowanie działań w zakresie zbierania martwych i odłowu zwierząt bezdomnych,
22)    organizowanie i współudział w działaniach edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przestępczości,
23)    wykonywanie innych czynności przewidzianych w ustawie o Strażach Gminnych i innych aktów prawnych.
24)    Szczegółową strukturę organizacyjną Straży Gminnej w Rewalu określa regulamin nadany uchwałą  nr VII/29/07 Rady Gminy Rewal z dnia 21 lutego 2007r.

Komendant Ochrony Przeciwpożarowej (OP)
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (ZK)

§ 34

1. Do zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy:
1)    wykonywanie zarządzeń Szefa Obrony Cywilnej Kraju, wojewody i starosty,
2)    organizowanie obrony cywilnej, kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej, a także przedsięwzięć związanych z zarządzaniem kryzysowym,
3)    przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, w tym administrowanie rezerwami osobowymi,
4)    współdziałanie przy czynnościach związanych z kwalifikacją wojskową,
5)    wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony,
6)    organizowanie doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, oraz do odbycia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
7)    nakładanie obowiązków w ramach świadczeń rzeczowych i osobistych,
8)    współdziałanie z organami wojskowymi,
9)    przygotowanie i organizacja stanowiska kierowania Wójta a w szczególności opracowania dokumentacji tego stanowiska i planu przemieszczenia do zapasowego miejsca pracy,
10)    przygotowanie i organizacja zastępczych miejsc szpitalnych a w szczególności opracowanie planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy,
11)    uznawanie żołnierzy w czynnej służbie za samotnych, posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz sprawujących opiekę nad członkami rodziny,
12)    wykonywanie wytycznych i zarządzeń wojewody i starosty dotyczących zadań wojskowych, w tym :
a)    opracowanie planu obrony cywilnej gminy,
b)    opracowywanie regulaminu na okres wojny,
c)    opracowywanie regulaminu stałego dyżuru wójta na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
d)    ustalanie zadań szczegółowych dla urzędu na wypadek wojny,
e)    opracowanie planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
f)    opracowywanie planu akcji kurierskiej,
g)    przygotowywanie decyzji w zakresie świadczeń dla jednostek wojskowych,
h)    planowanie i organizacja szkolenia,
i)    wyposażenie formacji obrony cywilnej i zespołu reagowania kryzysowego w sprzęt.
13)    monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,
14)    realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego,
15)    opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,
16)    opracowanie regulaminu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
17)    przygotowywanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej,
18)    realizowanie polityki informacyjnej związanej ze stanem klęski żywiołowej,
19)    prowadzenie ewidencji, zabezpieczanie, udostępnianie, gromadzenie i przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
20)    bezpośredni nadzór i kontrola nad obiegiem dokumentów zawierających informacje niejawne w urzędzie.

2. Do zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej należy:
1)    organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i szkoleń podległych jednostek OSP,
2)    organizowanie i prowadzenie działań ratowniczych jednostek OSP,
3)    dokonywanie kontroli gotowości operacyjno-technicznej w OSP,
4)    bezpośredni nadzór nad:
a)    wykorzystaniem i utrzymaniem w należytym stanie technicznym obiektów użytkowanych przez jednostki OSP,
b)    utrzymaniem w stałej i pełnej sprawności technicznej sprzętu pożarniczego w OSP,
c)    właściwym, zgodnym z obowiązującymi przepisami, użytkowaniem i eksploatacją pojazdów samochodowych, motopomp i innego sprzętu pożarniczego,
d)    bieżącym prowadzeniem przez kierowców -dokumentacji technicznej użytkowanego sprzętu silnikowego i samochodów pożarniczych,
e)    wykonywaniem obowiązków kierowców ,
f)    ewidencjonowaniem mienia gminy będącego w użytkowaniu jednostek OSP oraz przeprowadzaniem jego inwentaryzacji,
5)    opiniowanie zasadności zakupu sprzętu stanowiącego wyposażenie podległych jednostek,
6)    stała bieżąca współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Zarządem Powiatowym i Gminnym ZOSP RP oraz innymi instytucjami zajmującymi się sprawami ochrony p-poż. na terenie gminy,
7)    realizacja ustalonych przez wojewodę zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy,
8)    współpraca z komendantem powiatowym PSP w zakresie realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
9)    inicjowanie prac i działań organów gminy w zakresie zaopatrzenia obszaru gminy w wodę do celów gaśniczych,
10)    realizacja zadań w zakresie zapewnienia ochrony p-poż i innych miejscowych zagrożeń terenu, gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
11)    przeprowadzanie w imieniu gminy przeglądów ochrony p-poż.
12)    udział w projektowaniu budżetu gminy, w części dotyczącej ochrony przeciwpożarowej dot. funkcjonowania jednostek OSP,
13)    udział w inspekcjach gotowości operacyjno-bojowej jednostek OSP, prowadzonych przez organy inspekcyjne PSP,
14)    aktywny udział w walnych zebraniach OSP, przedstawianie na tych zebraniach ocen dot. działań ratowniczych,
15)    współpraca z naczelnikami jednostek OSP funkcjonujących na obszarze gminy w zakresie doskonalenia ratowniczego,
16)    tworzenie systemu łączności i alarmowania dla potrzeb działań ratowniczych oraz informowania ludności,
17)    prowadzenie na obszarze gminy działalności z zakresu popularyzacji zasad ochrony przeciwpożarowej,
18)    udzielanie pierwszej pomocy oraz wykonywanie czynności w zakresie przeciwpożarowej                i ewakuacji pracowników Urzędu Gminy Rewal zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej.

Audytor Wewnętrzny (AW)

§ 35

Do zadań stanowiska należy prowadzenie audytu wewnętrznego w urzędzie gminy oraz w jednostkach organizacyjnych zgodnie ze standardami audytu dla jednostek sektora finansów publicznych,                           w szczególności:

1)    ocena zgodności działalności jednostki z przepisami prawa oraz obowiązującymi  w jednostce procedurami wewnętrznymi,
2)    ocena efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli oraz wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu przez sprawdzenie zasad rachunkowości, zgodności zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi,
3)    przeprowadzanie oceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w tym w razie potrzeby prowadzenie niezbędnych szkoleń i udzielanie wskazówek usprawniających system zwłaszcza w obszarach zadań wrażliwych,
4)    identyfikacja i analiza poszczególnych grup ryzyka, wprowadzenie metod                                          i instrumentów oceny ryzyka, określenie rodzaju ryzyka i skali zagrożenia, planowania procedur, wprowadzania działań służących minimalizacji ryzyka, wskazania innych zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności w wykonywaniu zadań publicznych,
5)    przedkładanie sprawozdań na temat celu działania audytu, uprawnień, odpowiedzialności oraz stopnia wykonania planu,
6)    opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego,
7)    prowadzenie bieżących i stałych akt audytu wewnętrznego,
8)    sygnalizowanie Wójtowi istotnych ryzyk, słabości kontroli zarządczej oraz proponowanie jej usprawnień,
9)    wyznaczanie priorytetów do rocznych planów audytu wewnętrznego,
10)    sporządzanie sprawozdań  z rocznego wykonania planu audytu,
11)    przygotowywanie sprawozdań, analiz i informacji o realizacji zadań,
12)    przygotowywanie procedur wewnętrznych w zakresie audytu wewnętrznego,
13)    przygotowywanie zawiadomień dla Wójta odnośnie ujawnienia naruszeń dyscypliny finansów publicznych,
14)    prowadzenie czynności doradczych dla pracowników dla pracowników urzędu gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych,
15)    wykonywanie zdań audytowych z biegłością i należytą starannością zawodową,
16)    przestrzeganie zasad Kodeksu Etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych.”;

3) skreśla się § 21a;

4)  załącznik Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego stanowiący strukturę stanowisk, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego stanowiący strukturę organizacyjną Urzędu Gminy, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1.    Regulamin organizacyjny wraz ze zmianami dostępny jest na stronie intranetu w folderze Akty prawne – regulamin organizacyjny.
2. Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. Wójt Gminy Rewal

Maciej Bejnarowicz

 

 


Sporządzający:  Karolina Myroniuk

 


………………………………………………………………………………………..


Akceptacja formalno-prawna:

 


………………………………………………………………………………………

 

 


Załączniki do pobrania

Plik Nazwa Data dodania Pobrań
01 02 2018 15 07 59 Zarzadzenie Nr 9-2018.pdf (PDF, 1.92Mb) 2018-02-01 15:07:59 306
Zalacznik nr 1 Struktura Stanowisk.pdf (PDF, 320.39Kb) 2018-02-26 08:04:24 308
Zalacznik nr 2 - Struktura organizacyjna.pdf (PDF, 514.50Kb) 2018-02-26 08:04:24 242
Plik Nazwa Data dodania Pobrań

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Marta Zelwak-Kabala

Data wytworzenia:
01 lut 2018

Osoba dodająca informacje

Mariusz Owczarek

Data publikacji:
01 lut 2018, godz. 14:28

Osoba aktualizująca informacje

Mariusz Owczarek

Data aktualizacji:
26 lut 2018, godz. 08:04