Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Rewal

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

2014r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 91/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2015-03-30 15:19:32
Zarządzenie Nr 90/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2015-03-30 14:59:21
Zarządzenie Nr 89/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal 2014-12-19 15:05:15
Zarządzenie Nr 88/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy w Rewalu za odpracowaniem 2014-12-19 15:02:42
Zarządzenie Nr 87/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 grudnia 2014r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na stanowisku Skrabnika Gminy i rozliczenia z wyposażenia w środki trwałe i przedmioty nietrwałe 2014-12-17 12:22:19
Zarządzenie Nr 86/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 grudnia 2014r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązań Gminy Rewal na dzień 30 listopada 2014r. 2014-12-17 10:55:34
Zarządzenie Nr 85/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Planu Odbudowy Oprogramowania po Awarii w Urzędzie Gminy Rewal 2014-12-11 09:21:20
Zarządzenie Nr 84/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Nabywania Oprogramowania w Urzędzie Gminy Rewal 2014-12-11 09:14:26
Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 grudnia 2014r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Polityki Użytkowania Oprogramowania w Urzędzie Gminy Rewal 2014-12-11 09:07:46
Zarządzenie Nr 82/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal 2014-12-11 08:51:18
Zarządzenie Nr 81/14 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 października 2014r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscypliarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal 2014-11-20 11:02:48
Zarządzenie Nr 80/14 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 października 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-10-14 10:17:06
Zarządzenie Nr 79/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 października 2014r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy 2014-10-09 11:25:32
Zarządzenie nr 78/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 października 2014 roku w sprawie w sprawie cyklicznego wyłączania oświetlenia ulicznego na terenie gminy Rewal 2014-10-08 11:44:54
Zarządzenie nr 77/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 października 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 5 września 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-10-07 09:03:56
Zarządzenie nr 76/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 6 października 2014r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2014-10-06 10:15:09
Zarządzenie nr 75/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2014-10-06 10:14:48
Zarządzenie nr 74/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2014r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2014-09-30 13:47:26
Zarządzenie nr 73/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 września 2014r. w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości 2014-09-30 13:40:13
Zarządzenie nr 72/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 17 września 2014r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 2014-09-18 10:42:46
Zarządzenie nr 71/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 września 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie profilaktyki zdrowia i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-09-16 12:33:42
Zarządzenie nr 70/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 września 2014r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za pierwsze półrocze 2014 2014-09-05 14:02:39
zarządzenie Nr 69/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu - Pani Marela Wawrzyniak 2014-09-02 12:29:42
Zarządzenie Nr 68/2014 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły bez konkursu - Pani Wanda Szukała - Błachuta 2014-09-02 12:28:23
Zarządzenie Nr 67/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 sierpnia 2014r. uchylające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu 2014-08-13 11:41:44
Zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych 2014-08-11 09:56:55
Zarządzenie Nr 65/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 7 sierpnia 2014 w sprawie zasad umieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej 2014-08-05 12:37:15
Zarządzenie Nr 64/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 sierpnia 2014. zmieniające zarządzenie w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu 2014-08-05 12:26:33
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 sierpnia 2014. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego CENTRUM USLUGOWE m. Pobierowo, gm. Rewal 2014-08-01 09:12:22
Zarządzenie Nr 62/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 lipca 2014. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Gminy w Rewalu 2014-07-30 10:13:50
Zarządzenie Nr 61/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 24 lipca 2014r. w sprawie powołania Komisji w celu opiniowania wniosków o przyznanie stypendium sportowego w 2014r. 2014-07-29 07:55:19
Zarządzenie Nr 60/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 3 lipca 2014r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania postępowania w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odmowy przyznania Karty Dużej Rodziny lub stwierdzenia uprawnień do korzystania z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych 2014-07-04 09:27:35
Zarządzenie Nr 59/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie protokolarnego przekazania dokumentów wytworzonych na stanowisku Skarbnika Gminy i rozliczenia z wyposażenia stanowiska w środki trwałe i przedmioty nietrwałe 2014-07-04 09:26:15
Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30 czerwca 2014r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Rewal 2014-07-01 10:26:45
Zarządzenie Nr 57/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie informacji o wynikach konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal 2014-06-27 15:39:22
Zarządzenie Nr 56/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia preliminarza wydatków na realizację gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2014 2014-06-26 14:34:42
Zarządzenie Nr 55/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia karty obiegowej dla pracowników w Urzędzie Gminy Rewal oraz zasad jej stosowania 2014-06-18 14:52:33
Zarządzenie Nr 54/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji na podstawie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr X.53.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2014 2014-06-18 12:29:24
Zarządzenie Nr 53/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Rewalu na rok 2014 2014-06-18 12:19:27
Zarządzenie Nr 52/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert z dnia 16 maja 2014 roku na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Rewal na rok 2014 2014-06-17 09:03:59
Zarządzenie Nr 51/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 13 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Rewal wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-06-17 09:02:32
Zarządzenie Nr 50/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego im. Leonina Teligi w Niechorzu 2014-06-16 15:34:00
Zarządzenie Nr 49/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie wyznaczenia przedstawicieli organu prowadzącego do składu komisji konkursowej 2014-06-16 15:32:41
Zarządzenie Nr 48/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal 2014-06-11 14:50:39
Zarządzenie Nr 47/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Rewal 2014-06-09 13:40:10
Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 03.06.2014r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności i przeprowadzenia likwidacji sprzętu obrony cywilnej 2014-06-09 08:55:34
Zarządzenie Nr 45/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 02.06.2014r. uchylające Zarządzenie nr 40/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. 2014-06-02 15:18:59
Zarządzenie Nr 44/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 02.06.2014r. uchylające Zarządzenie nr 37/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. 2014-06-02 15:17:12
Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 30.05.2014r. w sprawie Regulaminu Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Urzędzie Gminy Rewal 2014-06-02 13:02:50
Zarządzenie Nr 42/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 29.05.2014r. w sprawie ustalenia cennika na publikacje informacyjne sprzedawane w punktach informacji turystycznej 2014-05-30 09:49:17
Zarządzenie Nr 41/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 29.05.2014r. w sprawie ustalenia cennika za dukaty lokalne sprzedawane w punktach informacji turystycznej 2014-05-30 09:48:15
Zarządzenie Nr 40/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji na podstawie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr X.53.2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie budżetu Gminy Rewal na rok 2014 2014-05-22 12:42:00
Zarządzenie Nr 39/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach dotacji podmiotowych na podstawie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie Nr X.53.2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2014 2014-05-22 12:39:28
Zarządzenie Nr 38/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rewal dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Rewalu 2014-05-22 11:52:44
Zarządzenie Nr 37/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 21 maja 2014r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla Urzędu Gminy w Rewalu na rok 2014 2014-05-22 11:47:21
Zarządzenie Nr 36/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 maja 2014r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu 2014-05-19 15:22:39
Zarządzenie Nr 35/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 19 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Rewal 2014-05-19 15:19:32
Zarządzenie Nr 34/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2014r. przez podmioty wymienione w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2014-05-16 09:43:08
Zarządzenie Nr 33/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora 2014-05-14 11:16:18
Zarządzenie Nr 32/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 maja 2014r. w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 28/14 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-12 15:37:41
Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych 2014-05-12 15:36:09
Zarządzenie Nr 30/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 maja 2014r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej 2014-05-12 15:30:23
Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 8 maja 2014r. w sprawie powołania pełnomocnika do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 2014-05-12 15:28:35
Zarządzenie Nr 28/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2014-05-05 22:39:38
Zarządzenie Nr 27/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 5 maja 2014r. w sprawie uzupełnienia składu obwodowych komisji wyborczych 2014-05-05 22:38:10
Zarządzenie Nr 26/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2014-04-17 14:25:44
Zarządzenie Nr 25/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych 2014-04-17 14:18:43
Zarządzenie Nr 24/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2014-04-17 14:17:50
Zarządzenie Nr 23/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego 2014-04-17 14:16:52
Zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Rewal oraz Regulaminu Prac Komisji Przetargowej w Urzędzie Gminy Rewal 2014-04-16 09:59:26
Zarządzenie Nr 21/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie dodatkowego dnia wolnego od pracy 2014-04-14 15:28:24
Zarządzenie Nr 20/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 10 kwietnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej robót realizowanych w ramach umowy nr ID.272.04.2012 z dnia 27 września 2012r., dotyczącej projektu pn. Modernizacja taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal 2014-04-10 13:23:58
Zarządzenie Nr 19/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Referatu Budżetu i Finansów w Urzędzie Gminy w Rewalu 2014-04-01 13:04:04
Zarządzenie Nr 18/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 31 marca 2014r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rewal za 2013r. 2014-03-31 12:57:34
Zarządzenie Nr 17/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 25 marca 2014r. w sprawie mechanizmów kontroli dotyczących operacji finansowych i gospodarczych - standardów kontroli finansowej w Urzędzie Gminy Rewal 2014-03-25 10:16:44
Zarządzenie Nr 16/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 14 marca 2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej robót realizowanych w ramach umowy nr ID.272.04.2012 z dnia 27 września 2012 r., dotyczącej projektu pn. \"Modernizacja taboru kolejowego Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal\" 2014-03-14 10:58:20
Zarządzenie Nr 15/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Rewal 2014-03-13 15:31:02
Zarządzenie Nr 14/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy Rewal 2014-03-13 15:14:50
Zarządzenie Nr 13/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie dokumentacji sporządzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Rewal w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu 2014-03-13 15:07:25
Zarządzenie Nr 12/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 11 marca 2014r. w sprawie zasad klasyfikowania wydatków strukturalnych, obiegu dokumentacji projektu, monitorowania planu finansowego projektów współfinansowanych ze środków UE w Urzędzie Gminy Rewal 2014-03-13 15:03:01
Zarządzenie Nr 11/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 28.02.2014r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego dochodów i wydatków projektu budżetu Gminy Rewal na 2014 rok 2014-03-12 13:02:54
Zarządzenie Nr 10/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 28.02.2014r. uchylające Zarządzenie nr 27/11 Wójta Gminy Rewal z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Rewal i jednostkach organizacyjnych gminy oraz zasad jej koordynacji 2014-03-03 13:55:24
Zarządzenie Nr 9/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 28.02.2014r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rewal 2014-02-28 09:45:33
Zarządzenie Nr 8/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 24.02.2014r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali położonych w budynku wielolokalowym w Pogorzelicy przy ul. Wojska Polskiego 17A 2014-02-28 07:54:52
Zarządzenie Nr 7/2014 Wojta Gminy Rewal z dnia 12.02.2014r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych. 2014-02-13 12:05:55
Zarządzenie nr 6/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych 2014-02-13 11:48:50
Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Rewal z dnia 12 lutego 2014r. w sprawie powierzenia obowiazków Kierownika Referatu Turystyki i Promocji w Urzędzie Gminy w Rewalu 2014-02-13 09:05:52
Zarządzenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Rewa z dnia 05 lutego 2014r. w sprawie upoważnienia do udostępniania dokumentacji finansowo-ksiegowej 2014-02-07 09:16:35
Zarządzenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Rewal w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Rewalu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych 2014-01-15 12:51:50
Zarządzenie Nr 2/14 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia cen przewodników turystycznych przeznacoznych do sprzedaży w sieciacj księgarni i hurtowni książek 2014-01-09 08:33:53
Zarządzenie Nr 1/14 Wójta Gminy Rewal w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym Fala w Pobierowie 2014-01-07 14:51:55

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Izabela Fiedukowicz - Pabin

Data wytworzenia:
07 sty 2014

Osoba dodająca informacje

Izabela Fiedukowicz - Pabin

Data publikacji:
07 sty 2014, godz. 14:49

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-